Διοικητικόν Συμβούλιον

7.-(1) Συνιστάται Διοικητικόν Συμβούλιον της Τραπέζης συγκείμενον εκ του Διοικητού, του Υποδιοικητού και πέντε ετέρων Συμβούλων διοριζομένων συμφώνως τω παρόντι Νόμω.

(2) Επίτροπος του Υπουργού (εν τοις εφεξής καλούμενος “Υπουργικός Επίτροπος”) υποδεικνυόμενος υπ’ αυτού κέκτηται το δικαίωμα όπως προτείνη θέματα ίνα περιληφθώσιν εν τη ημερησία διατάξει, και όπως παρίσταται εις πάσαν συνεδρίαν του Συμβουλίου δικαιούμενος να συμμετέχη εις τας συζητήσεις και να εκφράζη τας επί τούτω απόψεις αυτού, στερούμενος όμως του προς ψήφον δικαιώματος.