Διοικητής και Υποδιοικητής

8.-(1) Τηρουμένης της παραγράφου 1 του Άρθρου 118 του Συντάγματος, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής διορίζονται υπό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δέον όπως είναι πολίται της Δημοκρατίας, και πρόσωπα κατάλληλα και αποδεδειγμένης οικονομικής πείρας.

(3) Διαφυλαττομένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 118 του Συντάγματος, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής διορίζονται διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη, καθοριζομένην εν τω εγγράφω του διορισμού αυτών~ ούτοι δύνανται να επαναδιορισθώσιν διά περαιτέρω περιόδους, εκάστη των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη, καθοριζομένας εν τω εγγράφω του επαναδιορισμού αυτών.

(4) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Διοικητού και του Υποδιοικητού αναφέρονται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, εν τω εγγράφω του διορισμού αυτών:

Νοείται ότι οι τοιούτοι όροι υπηρεσίας θα περιλαμβάνωσι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 118 του Συντάγματος, πρόνοιαν περί καταβολής επαρκούς αποζημιώσεως εις τον Διοικητήν, ή τον Υποδιοικητήν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εις αμφοτέρους, εν περιπτώσει τερματισμού του διορισμού αυτών προ της λήξεως του χρόνου της θητείας των.