Σύμβουλοι

9.-(1) Οι Σύμβουλοι διορίζονται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι δε πολίται της Δημοκρατίας αποδεδειγμένης πείρας περί το εμπόριον, τα οικονομικά, την βιομηχανίαν ή γεωργίαν, οίτινες δεν στερούνται της ικανότητος προς διορισμόν δυνάμει του άρθρου 10.

(2) Έκαστος Σύμβουλος διορίζεται διά περίοδον πέντε ετών, δύναται δε να επαναδιορισθή διά περαιτέρω περιόδους εκ πέντε ετών εκάστης:

Νοείται ότι εκ των πρώτων πέντε Συμβούλων ο εις διορίζεται διά περίοδον ενός έτους, οι δε λοιποί τέσσαρες διά περίοδον δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε ετών αντιστοίχως. Αι αντίστοιχοι περίοδοι διορισμού των πρώτων πέντε Συμβούλων καθορίζονται (εκτός εάν ούτοι ήθελον συμφωνήσει άλλως πως) διά κλήρου.

(3) Οσάκις πρόσωπον τι παύη να είναι Σύμβουλος προ της λήξεως του χρόνου της θητείας αυτού, το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει ως Σύμβουλον διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον της τοιαύτης θητείας, πολίτην της Δημοκρατίας έχοντα τα εν εδαφίω (1) προβλεπόμενα προσόντα.