Ανικανότης

10. Ουδείς δύναται να διορισθή ως μέλος του Συμβουλίου εφ’ όσον-

(α) είναι υπουργός, ή μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή Κοινοτικής Συνελεύσεως:

(β) είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου περιλαμβανομένου˙

(γ) είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ή των δυνάμεων ασφαλείας της Δημοκρατίας˙

(δ) κατέχει δημοσίαν ή δημοτικήν θέσιν, ή ενεργεί ως αναπληρωτής εν τοιαύτη θέσει, ή εις περίπτωσιν μέλους της Τουρκικής Κοινότητος είναι θρησκευτικός λειτουργός:

Νοείται ότι η δυνάμει της παρούσης παραγράφου ανικανότης δεν αναφέρεται εις πρόσωπον όπερ-

(i) κατέχει συμβουλευτικήν τινα θέσιν εις επιτροπήν ή συμβούλιον εις ο η Δημοκρατία ενεπιστεύθη την άσκησιν δημοσίων καθηκόντων, ή όπερ είναι μέλος τοιαύτης επιτροπής ή συμβουλίου˙

(ii) κατέχει θέσιν καθηγητού παρά τινι Πανεπιστημίω, ή ετέρω ιδρύματι ανωτέρας εκπαιδεύσεως εν τη Δημοκρατία˙

(iii) εκτελεί χρέη αντιπροσώπου της Δημοκρατίας παρά τινι διεθνεί νομισματικώ, ή οικονομικώ οργανισμώ του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος˙

(iv) κατέχον δημοσίαν τινά θέσιν, πρόκειται να είναι ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής.

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου “δημοσία θέσις” σημαίνει πάσαν επί κέρδει θέσιν εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Κοινοτικής τινος Συνελεύσεως εφ’ όσον αι απολαβαί αυτής υπόκεινται εις τον έλεγχον είτε της Δημοκρατίας είτε Κοινοτικής τινος Συνελεύσεως, περιλαμβάνει δε πάσαν θέσιν εις οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν κοινής ωφελείας.

(ε) εκηρύχθη δικαστικώς ή άλλως πως εν πτωχεύσει δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία νόμου, εφ’ όσον δεν εχώρησεν η αποκατάστασις αυτού, ή τελεί υπό αναγκαστικήν διαχείρισιν, ή ευρίσκεται εις συμβιβασμόν μετά των πιστωτών του˙

(στ) είναι δικαστικώς απηγορευμένον λόγω φρενοβλαβίας, ή όπερ άλλως πως εκηρύχθη δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία νόμου ως μειωμένου νοητικού˙

(ζ) είναι σύμβουλος, αξιωματούχος, ή υπάλληλος ετέρας Τραπέζης ή οικονομικού ιδρύματος, ή κέκτηται ως μέτοχος συμφέρον δυνάμει του οποίου ελέγχεται υπ’ αυτού οιαδήποτε ετέρα Τράπεζα ή οικονομικόν ίδρυμα λειτουργούν εν τη Δημοκρατία.