Χηρεύουσαι θέσεις

11.-(1) Η θέσις μέλους του Συμβουλίου χηρεύει-

(α) επί τω θανάτω αυτού˙

(β) επί τη εγγράφω παραιτήσει αυτού˙

(γ) άμα ως το μέλος καταστή φυσικώς ή διανοητικώς ανίκανον προς εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού˙

(δ) άμα τη καταδίκη αυτού δι’ αδίκημα εμπεριέχον ατιμίαν ή ηθικήν κατάπτωσιν˙

(ε) εάν άνευ της προς τούτο συναινέσεως του Συμβουλίου απουσιάση τριών συναπτών τακτικών συνεδριών του Συμβουλίου˙

(στ) άμα ως επισυμβή οιονδήποτε των εν άρθρω 10 αναφερομένων γεγονότων, ή επί τη απωλεία της ιθαγενείας της Δημοκρατίας˙

(ζ) εις την περίπτωσιν του Διοικητού ή του Υποδιοικητού, άμα ως επισυμβή οιονδήποτε των εν τοις όροις υπηρεσίας αυτών προνοουμένων γεγονότων.