ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Διοικητής” σημαίνει τον Διοικητήν της Τραπέζης˙

“εξουσιοδοτημένον” σημαίνει εξουσιοδοτημένον υπό Κανονισμών εκδιδομένων υπό της Τραπέζης δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

“Επιτροπή“ σημαίνει την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, η οποία καθιδρύεται με το άρθρο 19Α·

“Γραμμάτιον του Δημοσίου” σημαίνει Κυπριακόν Γραμμάτιον του δημοσίου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Κυπριακών Γραμματίων του Δημοσίου Νόμου˙

“λίρα” σημαίνει την Κυπριακήν Λίραν ως προβλέπεται εν άρθρω 20˙

“Συμβούλιον” σημαίνει το συγκροτούμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου Διοικητικόν Συμβούλιον˙

“Σύμβουλος” σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητού και Υποδιοικητού εξαιρουμένων˙

“Σύνταγμα” σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας˙

“Τράπεζα” σημαίνει την ιδρυομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύπρου˙

“Υποδιοικητής” σημαίνει τον Υποδιοικητήν της Τραπέζης˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

(2) Εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι κέκτηνται την έννοιαν ην το Σύνταγμα αντιστοίχως απέδωκεν εις τους όρους τούτους.