Δ.-ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μετατροπή ποσού εκπεφρασμένου εις αλλοδαπόν νόμισμα

23. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρήματα εκπεφρασμένα εν οιωδήποτε νομίσματι πλην του εν τη Δημοκρατια κρατούντος τοιούτου, το τέλος θα υπολογίζηται επί της αξίας των τοιούτων χρημάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας, λογιζομένης βάσει της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου ή εις περιπτώσεις καθ' ας το έγγραφον είναι συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν εκδοθέν εκτός της Δημοκρατίας, κατά την ημέραν της χαρτοσημάνσεως αυτού εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται από καιρού εις καιρόν δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη τας τιμάς συναλλάγματος δια την μετατροπήν αλλοδαπών νομισμάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας επί τω τέλει υπολογισμού του τέλους χαρτοσήμου, η τιμή δε αύτη θα λογίζηται ως η τρέχουσα τοιαύτη δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τρόπος αποτιμήσεως χρεωγράφων και εμπορευσίμων αξιογράφων

24. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρεώγραφα, μετοχάς, ή εμπορεύσιμα ή έτερα αξιόγραφα, το τοιούτον τέλος (εκτός ως προβλέπεται εν τω Στοιχείω 12 του Πρώτου Παραρτήματος) θα υπολογίζηται επί της αξίας των χρεωγράφων, μετοχών ή αξιογράφων, βάσει της μέσης τιμής ή αξίας τούτων κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου.

Αποτέλεσμα ρητής διατάξεως περί της τιμής συναλλάγματος ή της μέσης τιμής

25. Οσάκις έγγραφόν τι εμπεριέχη ρητήν διάταξιν περί της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, της μέσης τιμής, και είναι χαρτοσεσημασμένον βάσει της τοιαύτης διατάξεως, καθ' ην έκτασιν τούτο αφορά εις το περιεχόμενον της τοιαύτης διατάξεως, θα τεκμαίρεται ότι είναι δεόντως χαρτοσεσημασμένον, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Ωρισμένα έγγραφα σχετιζόμενα με ενεχυριάσεις εμπορευσίμων αξιογράφων υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου ως εάν ήσαν συμβάσεις

26.―(1) Οσάκις έγγραφόν τι (πλην της συναλλαγματικής, ή γραμματίου εις διαταγήν) -

(α) εκδίδηται επί τη καταθέσει εμπορευσίμου αξιογράφου προς παροχήν ασφαλείας δια χρήματα, άτινα παρεσχέθησαν, ή άτινα θα παρασχεθώσιν υπό μορφήν δανείου, ή δι' υφιστάμενον ή μέλλον χρέος˙ ή

(β) καθιστά εξαγοράσιμον, ή περιορίζη δεόντως χαρτοσεσημασμένην μεταβίβασιν ήτις προωρίζετο ως ασφάλεια εμπορευσίμου αξιογράφου,

υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, ως εάν ήτο σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του στοιχείου 3 του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Η απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ του τοιούτου εγγράφου, ή η εξόφλησις αυτού υπόκειται εις το αυτό τέλος χαρτοσήμου μόνον.

Αποτίμησις ετησίας προσόδου, κ.λ.π

27. Οσάκις συντάττηται έγγραφόν τι επί τω τέλει παροχής ασφαλείας δια την πληρωμήν ετησίας τινός προσόδου, ή οιουδήποτε ετέρου, περιοδικώς καταβαλλομένου ποσού, το τοιούτον έγγραφον θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου βάσει της εν τω εγγράφω καθοριζομένης αντιπαροχής˙ εάν δε δεν καθορίζηται η τοιαύτη αντιπαροχή, αύτη θα θεωρήται ότι είναι -

(α) οσάκις η ετησία πρόσοδος ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην τινά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός του πληρωτέου ολικού ποσού - ίση προς το τοιούτον ολικόν ποσόν˙

(β) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη ή εις το διηνεκές, ή δι' αόριστον χρονικήν περίοδον μη τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου τινός ― ίση προς το ολικόν ποσόν όπερ, συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου, θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των είκοσι ετών αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή˙ και

(γ) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' αόριστόν τινα χρονικήν περίοδον τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου ή προσώπων τινών ― ίση προς το ποσόν, όπερ συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των δώδεκα ετών, αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή.

Άπαντα τα καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζοντα το τέλος χαρτοσήμου γεγονότα δέον να εκτίθενται εν τω εγγράφω

28. Εν τω εγγράφω εκτίθενται πλήρως και αληθώς η τυχόν παρεχομένη αντιπαροχή, ως και άπαντα τα γεγονότα και άπασαι αι περιστάσεις, αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την επί του εγγράφου επιβολήν τέλους χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.