Α.-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Έγγραφα υποκείμενα εις τέλος

4.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τηρουμένων των εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμω, ή εν τω Πρώτω Παραρτήματι εμπεριεχομένων, εξαιρέσεων, παν έγγραφον ειδικώς αναγραφόμενον εν τω Πρώτω Παραρτήματι θα υπόκειται εις τέλος αξίας ίσης προς το ποσόν όπερ ειδικώς καθορίζεται εν τω ειρημένω Παραρτήματι ως το αντίστοιχον προσήκον τέλος, εάν αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε ζητήματα ή πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξής του:

Νοείται ότι:

(ι) δεν επιβάλληται τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα υπό, ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, εις περιπτώσεις καθ' ας, με υφισταμένης της παρούσης εξαιρέσεως, η Δημοκρατία θα υποχρεούτο να καταβάλη το αναφορικώς προς τοιαύτα έγγραφα πληρωτέον τέλος·

(ιι) ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, άμα ως πεισθή ότι έν τινι αλλοδαπή χώρα ουδέν τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, να καθορίση διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ότι ουδέν τέλος χαρτοσήμου θα επιβάλληται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Κυβερνήσεως της τοιαύτης αλλοδαπής χώρας·

(ιιι) [Διαγράφηκε].

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα επιβάλλη πρόσθετον τέλος χαρτοσήμου επί εγγράφων ρητώς υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε ισχύοντος εν τη Δημοκρατία νόμου.

 

 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από τέλος Χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου

4Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου,  συμβάσεις, υποθήκες ή άλλα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, καθώς και η μελλοντική επαναγορά ενυπόθηκης εξασφάλισης από το δανειολήπτη, η οποία είχε τύχει αποξένωσης ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της επαναγοράς, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου μέχρι του ποσού των υφιστάμενων κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης οφειλών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου ή επιβολή μηδενικού τέλους με βάση τις διατάξεις του περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού τέλους χαρτοσήμου.

Πλείονα του ενός έγγραφα χρησιμοποιηθέντα εν μια δικαιοπραξία.

5.―(1) Οσάκις, εν τη περιπτώσει οιασδήποτε συμβάσεως ή μνημονίου συμβάσεως χρησιμοποιώνται πλείονα του ενός έγγραφα δια την περάτωσιν της διαιοπραξίας (είτε ταύτα συντάττονται συγχρόνως, είτε κατά διάφορον χρόνον) μόνον το κύριον έγγραφον θα υπόκειται εις το εν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζόμενον τέλος χαρτοσήμου δια την ειρημένην σύμβασιν ή μνημόνιον συμβάσεως, έκαστον δε των λοιπών εγγράφων θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου δύο ευρώ αντί του εν τω ειρημένω Παραρτήματι τυχόν καθοριζομένου τέλους.

(2) Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καθορίσωσιν αφ' εαυτών ποίον των ούτω χρησιμοποιουμένων εγγράφων θα θεωρήται, δια τους σκοπούς του εδαφίου (1) ως το κύριον έγγραφον:

Νοείται ότι το επί του ούτω καθορισθέντος εγγράφου επιβλητέον τέλος θα είναι το μέγιστον τέλος εις ο θα υπέκειτο οιονδήποτε των ως είρηται χρησιμοποιηθέντων εγγράφων.

Έγγραφα αφορώντα εις πλείονα διακεκριμένα θέματα

6. Παν έγγραφον διαλαμβάνον, ή αφορών, πλείονα του ενός διακεκριμένα θέματα, θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ίσον προς το άθροισμα των τελών χαρτοσήμου εις α θα υπέκειντο δυνάμει του παρόντος Νόμου τα διαλαμβάνοντα ή αφορώντα τοιαύτα θέματα έγγραφα, εάν συνετάττοντο χωριστά έγγραφα δι' εν έκαστον τοιούτον θέμα.

Έγγραφα εμπίπτοντα εντός πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, έγγραφα ούτω διατυπωθέντα, ώστε να εμπίπτωσιν εντός δύο ή πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος, θα υπόκεινται, οσάκις τα δυνάμει τούτου επιβλητέα τέλη ποικίλλωσι, μόνον εις το μέγιστον των τοιούτων τελών.

Ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων

8.―(1) Η σύμβασις θαλασσίας ασφαλίσεως δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν περιβληθή τον τύπον του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων.

(2) Απαγορεύεται η έκδοσις ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων δια χρονικήν τινά περίοδον εάν αύτη υπερβαίνη τους δώδεκα μήνας.

(3) Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων δεν είναι έγκυρον, εκτός εάν καθορίζη τον ειδικόν κίνδυνον, ή θαλάσσιον εγχείρημα, ή τον χρόνον, δι' ον η ασφάλισις εγένετο, τα ονόματα των μερών και το ασφαλισθέν ποσόν.

Συμβιβασμός τελών χαρτοσήμου επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων

9.―(1) Οσάκις πρόσωπόν τι εκδίδον ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων ενασκή, κατά την γνώμην του Εφόρου, την ασφαλιστικήν ταύτην επιχείρησιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε να καθίσταται ανέφικτος ή ασύμφορος η καταβολή των επί τοιούτων ασφαλιστηρίων επιβαλλομένων τελών υπό μορφήν χαρτοσήμου, ο Έφορος δύναται να συμφωνήση μετά του προσώπου τούτου όπως ανά τρίμηνον παραδίδη εις τον Έφορον καταστάσεις δεικνυούσας άπαντα τα ποσά άτινα ελήφθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων.

(2) Ο τύπος της συμφωνίας εγκρίνεται υπό του Εφόρου, εμπεριέχει δε αύτη τοιούτους όρους και προϋποθέσεις, ως ο Έφορος ήθελε κρίνει προσήκον να επιβάλη. Το πρόσωπον μεθ' ου συνάπτεται η συμφωνία υποχρεούται να τηρή άπαντας τους εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εμπεριεχομένους κανονισμούς.

(3) 'Αμα τη συνάψει της συμφωνίας μεταξύ του Εφόρου και ετέρου τινός προσώπου, και ενόσω η συμφωνία αύτη τελή εν ισχύϊ, τα υπό του προσώπου τούτου εκδιδόμενα ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων εις ουδέν τέλος θα υπόκεινται, αντί δε του εν λόγω τέλους, και υπό τύπον συμβιβασμού δια το επιβλητέον τέλος χαρτοσήμου, θα επιβάλληται φόρος με βάσιν συντελεστήν πέντε επί τοις εκατόν επί του αθροίσματος απάντων των ποσών άτινα εισεπράχθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, ως τέλος χαρτοσήμου.

(4)  Εάν ο επιβληθείς φόρος δεν καταβληθή άμα τη παραδόσει των καταστάσεων, ούτος θα είναι χρέος οφειλόμενον εις την Δημοκρατίαν παρά του προσώπου υφ' ου, ή εκ μέρους ούτινος, παρεδόθησαν οι καταστάσεις.

(5) Εν περιπτώσει αμελείας παραδόσεως των υπό του παρόντος άρθρου απαιτουμένων καταστάσεων, ή αμελείας καταβολής του φόρου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, το πρόσωπον τούτο θα υποχρεούται να καταβάλη εις τον Έφορον ποσόν ίσον προς δέκα επί τοις εκατόν επί του ποσού του πληρωτέου φόρου, και παρόμοιον πρόστιμον δι' έκαστον μήνα καθ' ον συνεχίζεται η αμέλεια μετά την λήξιν του πρώτου μηνός.

Εξουσία συμβιβασμού τελών χαρτοσήμου

10. [Διαγράφηκε]