Εποπτεία και επιθεώρηση από την Κεντρική Τράπεζα

27.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει σε αρμόδια αρχή αναγνωρισμένη για την εποπτεία τραπεζών χώρας εκτός της Δημοκρατίας οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει στην κατοχή της και οι οποίες-

(α) Κατά τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας θα διευκολύνουν την αλλοδαπή εποπτική αρχή να ασκήσει αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(β) σχετίζονται με τις εργασίες τράπεζας που συστάθηκε στην εν λόγω αλλοδαπή χώρα ή με τις εργασίες τράπεζας που συστάθηκε στη Δημοκρατία η οποία έχει ή προτίθεται να εγκαταστήσει στην εν λόγω αλλοδαπή χώρα γραφείο αντιπροσωπείας, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων.