Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών

27Α.-(1) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α και του άρθρου 28Β δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και άλλων αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας, άλλων αρμόδιων αρχών κρατών-μελών καθώς και των ακόλουθων, για την εκπλήρωση της εποπτικής της αποστολής:

(α) αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί το δημόσιο καθήκον εποπτείας άλλων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και αρχών που έχουν την ευθύνη της εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών,

(β) αρχών ή οργάνων επιφορτισμένων με την ευθύνη για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος στα κράτη-μέλη μέσω της χρήσης μακροπροληπτικών κανόνων,

(γ) οργάνων ή αρχών αναδιοργάνωσης που αποσκοπούν στην προστασία της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος,

(δ) συμβατικών ή θεσμικών συστημάτων προστασίας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 113, παράγραφος 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ε) οργάνων που συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση ιδρυμάτων και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες,

(στ) προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τον εκ του νόμου έλεγχο των λογαριασμών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

(ζ) αρχών αρμόδιων για την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημεία 1) και 2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, αναφορικά με τη συμμόρφωση με τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο ή, κατά περίπτωση, την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, καθώς και μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών· και

(η) αρμόδιων αρχών ή φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων περί διαρθρωτικού διαχωρισμού στο εσωτερικό τραπεζικού ομίλου.

(2) Τα άρθρα 28Α(1) και 28Β δεν εμποδίζουν τη διαβίβαση, σε οργανισμούς αρμόδιους για τη διαχείριση συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών, πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

(3) Οι λαμβανόμενες πληροφορίες σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.