Ανταλλαγή πληροφοριών

27Α.-(1) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α και του άρθρου 28Β δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των ακόλουθων για την εκπλήρωση της εποπτικής της αποστολής:

(α) των οργάνων των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των τραπεζών και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες, και

(β) των εγκεκριμένων ελεγκτών που είναι επιφορτισμένοι με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο και τον παρόντα Νόμο για τον εκ του νόμου έλεγχο των λογαριασμών τραπεζών και με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο για έλεγχο των λογαριασμών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

(2) Το εδάφιο (1) του άρθρου 28Α και το άρθρο 28Β δεν εμποδίζουν τη διαβίβαση, σε οργανισμούς στη Δημοκρατία ή σε άλλα κράτη μέλη αρμόδιους για τη διαχείριση συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

(3) Καθόσον αφορά το εδάφιο (1) του άρθρου 27 και τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, οι λαμβανόμενες πληροφορίες υπόκεινται στους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.