Ανταλλαγή πληροφοριών με όργανα επίβλεψης

27Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 28Α και 28Β, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία -

(α) των οργάνων τα οποία συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση ιδρυμάτων καθώς και σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες,

(β) των συμβατικών ή θεσμικών συστημάτων προστασίας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(γ) των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή του εκ του νόμου έλεγχου των λογαριασμών των ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

(2) Για τις περιπτώσεις του εδαφίου (1), πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

(α) οι πληροφορίες ανταλλάσσονται για την διεκπεραίωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (1),

(β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπάγονται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α,

(γ) όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συμφωνία των αρμοδίων αρχών που τις παρέχουν και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές αυτές δίνουν τη συγκατάθεσή τους.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 28Α και 28Β, η Κεντρική Τράπεζα, προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηματοοικονομικού συστήματος, δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρχές ή τα όργανα που είναι εκ του νόμου αρμόδια για τον εντοπισμό και την διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών.

(4) Για τις περιπτώσεις του εδαφίου (3) πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

(α) οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παραβάσεων εταιρικού δικαίου,

(β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπάγονται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α,

(γ) όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος, διαβιβάζονται μόνο με τη ρητή συμφωνία των αρμοδίων αρχών που τις παρέχουν και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές αυτές δίνουν τη συγκατάθεσή τους.

(5) Εάν οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προβαίνουν στον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες, λόγω ειδικών προσόντων, εντεταλμένων για το σκοπό αυτό προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, η βάσει του εδαφίου (3) δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών δύναται να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (4).

(6) Για την εφαρμογή του εδαφίου (5), οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) ενημερώνουν την Κεντρική Τράπεζα, η οποία κοινοποιεί τις πληροφορίες για την ταυτότητα και τις ακριβείς ευθύνες των προσώπων στα οποία θα διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στην ΕΑΤ την ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα οποία δύναται να λαμβάνουν πληροφορίες δυνάμει  του παρόντος άρθρου.

(8) Τηρουμένου του Άρθρου 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ που αφορά την εμπιστευτικότητα, η Κεντρική Τράπεζα κατόπιν αιτήματος, διαβιβάζει, στις αρχές εξυγίανσης και στις άλλες αρμόδιες αρχές, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων που αναλαμβάνουν βάσει του Νόμου Εξυγίανσης και της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ