Ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές που εποπτεύουν τα όργανα που συμμετέχουν σε εκκαθάριση και πτώχευση ή εποπτεύουν ελεγκτές

27Β.-(1)  Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και ανεξάρτητα από τις διατάξεις  των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 28Α και 28Β, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες στη Δημοκρατία με:

(α) τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οργάνων τα οποία συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των ΑΠΙ και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες, και

(β) τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τον νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ΑΠΙ, των Ε.Π.Ε.Υ. και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

(2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1) πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

(α) οι πληροφορίες πρέπει να προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στο εδάφιο (1),

(β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, και

(γ) όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος, δεν διαβιβάζονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, μόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη-μέλη τις αρχές που μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες δυνάμει των εδαφίων (1) και (2).

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 28Α και 28Β, η Κεντρική Τράπεζα, προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρχές ή τα όργανα της στα κράτη μέλη που είναι εκ του νόμου αρμόδια για τον εντοπισμό των παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών και για την διερεύνηση των παραβάσεων αυτών.

(5) Στην περίπτωση του εδαφίου (4) πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

(α) οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στο εδάφιο (4),

(β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, και

(γ) όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος, διαβιβάζονται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω πληροφορίες, και, μόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(6) Εάν οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) προβαίνουν στον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες εντεταλμένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, η βάσει του εδαφίου (4) δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εδάφιο (5).

(7) Για την εφαρμογή του εδαφίου (6), οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) ανακοινώνουν στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία απαιτεί τις πληροφορίες, την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόμενο της εντολής των προσώπων στα οποία θα διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη-μέλη την ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες δυνάμει  των εδαφίων (4) έως (7).