Διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν νομισματικά θέματα, θέματα προστασίας των καταθέσεων, συστημικά θέματα και θέματα πληρωμών

27Γ.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (8) έως (10) του άρθρου 17, των εδαφίων (1), (1Β) και (2) του άρθρου 26, του εδαφίου (2) του άρθρου 26Γ, των εδαφίων (4), (5), (10), (11), (12), (13), (14) και (16) του άρθρου 27, των άρθρων 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 27Ε, των εδαφίων (3) και (3Α) του άρθρου 28, και των άρθρων 28Α, 28Β, 28Γ, 28ΣΤ, 41Α, 41Β, 41Γ,  41Δ,41Ε, 42Β και 42Γ η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει πληροφορίες προς τους ακόλουθους φορείς, για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων τους:

(α) κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ και  άλλους οργανισμούς με παρόμοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι σχετικές για την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και της διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος,

(β) συμβατικά ή θεσμικά συστήματα προστασίας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(γ) όπου ενδείκνυται, άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών,

(δ) το ΕΣΣΚ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (η «ΕΑΑΕΣ») και την ΕΑΚΑΑ όταν οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με την άσκηση των αποστολών τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή (ΕΕ) αριθ. 1095/2010:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άρση εμποδίων στην διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (8) έως (10) του άρθρου 17, των εδαφίων (1), (1Β) και (2) του άρθρου 26, του εδαφίου (2) του άρθρου 26Γ, των εδαφίων (4), (5), (10), (11), (12), (13), (14) και (16) του άρθρου 27, των άρθρων 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 27Ε, των εδαφίων (3) και (3Α) του άρθρου 28, και των άρθρων 28Α, 28Β, 28Γ, 28ΣΤ,  41Α, 41Β, 41Γ, 41Δ, 41Ε, 42Β, 42Γ , η  Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τους σκοπούς του άρθρου 28Β από τις αρχές και τους οργανισμούς που αναφέρονται στo  εδάφιο (1).

(3) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) υπάγονται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 27, διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σχετικές με την άσκηση των εκ του νόμου αποστολών τους, συμπεριλαμβανομένων της άσκησης της νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της εποπτείας συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και της διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, και στο ΕΣΣΚ όταν οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με την άσκηση των θεσμικών αποστολών του.