Διαβίβαση πληροφοριών

27Γ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και τα άρθρα 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, πληροφορίες προς τους εξής φορείς:

(α) στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς με παρόμοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, και

(β) ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και στα  άρθρα 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος Νόμου, δεν εμποδίζονται οι εν λόγω αρχές ή οργανισμοί να ανακοινώνουν στην Κεντρική Τράπεζα τις πληροφορίες που αυτή χρειάζεται.