Διαβίβαση πληροφοριών

27Γ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και τα άρθρα 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, πληροφορίες προς τους εξής φορείς:

(α) στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και σε άλλους οργανισμούς με παρόμοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την άσκηση των εκ του νόμου αποστολών τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της εποπτείας συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και της διαφύλαξης της  σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, και

(β) ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και στα  άρθρα 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος Νόμου, δεν εμποδίζονται οι εν λόγω αρχές ή οργανισμοί να ανακοινώνουν στην Κεντρική Τράπεζα τις πληροφορίες που αυτή χρειάζεται.

(3) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 28Α(1).

(4) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 27(8), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την άσκηση των εκ του νόμου αποστολών τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της εποπτείας συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και της διαφύλαξης της  σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.