Διαβίβαση πληροφοριών

27Γ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α, 28Β και 28Γ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει πληροφορίες προς τους εξής φορείς, για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων τους:

(α) στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και σε άλλους οργανισμούς με παρόμοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, όταν οι πληροφορίες είναι σχετικές για την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και της διαφύλαξης της  σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος,

(β) ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, και

(γ) στο ΕΣΣΚ, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων του δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και στα άρθρα 27Α, 27Β, 27Δ, 28Α και 28Γ, οι αρχές και οι οργανισμοί που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (γ) του εδαφίου (1) δύνανται να κοινοποιούν στην Κεντρική Τράπεζα τις πληροφορίες που αυτή χρειάζεται για τους σκοπούς του άρθρου 28Β.

(3) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 28Α(1).

(4) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 27, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σχετικές με την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης της άσκησης της νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της εποπτείας συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και  διακανονισμού τίτλων και της διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, και στο ΕΣΣΚ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων του.