Συνεργασία με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση

26ΙΒ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο, για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες, με σκοπό τον καθορισμό των τρόπων άσκησης της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση ως προς:

(α) τα πιστωτικά ιδρύματα η μητρική επιχείρηση των οποίων εδρεύει σε τρίτη χώρα, ή

(β) τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα και οι μητρικές επιχειρήσεις των οποίων είναι πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποσκοπούν ιδίως στη διασφάλιση ότι:

(α) η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εποπτεία, βάσει της ενοποιημένης οικονομικής τους κατάστασης, ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία, χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, που έχουν ως θυγατρικές πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ευρισκόμενα σε τρίτη χώρα ή κατέχουν συμμετοχή σε αυτές,

(β) η Κεντρική Τράπεζα παρέχει σε εποπτικές αρχές τρίτων χωρών πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εποπτεία μητρικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και έχουν ως θυγατρικές ΑΠΙ ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία ή κατέχουν συμμετοχή σε αυτά, και

(γ) η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στην ΕΑΤ τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.