Συνέπεια των εποπτικών εξετάσεων, αξιολογήσεων και εποπτικών μέτρων

26ΙΑ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα προκειμένου η ΕΑΤ να προβεί σε ανάπτυξη συγκλινουσών διαδικασιών εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης ενημερώνει την ΕΑΤ για:

(α) τη λειτουργία της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στα εδάφια (6) έως (9Α) του Άρθρου 26, και

(β) τη μεθοδολογία που ακολουθεί για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 26ΣΤ, 26Ζ, 26Θ, 29Α, 30 και το Παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

(2) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες εφόσον της ζητηθούν από την ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.