Εξέταση και αξιολόγηση και εποπτικά μέτρα

26Ι. Η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης που προνοείται στα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26, στα άρθρα 26Ε, 26ΣΤ, 26Ζ, στο Παράρτημα ΙΙΙ και τα εποπτικά μέτρα που προνοούνται στο εδάφιο (3) του άρθρου 25, στα άρθρα 26Η, 26Θ, 26ΙΑ, 29Α και 30, του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το βαθμό εφαρμογής των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, του εν λόγω Κανονισμού.