Εποπτεία και επιθεώρηση από την Κεντρική Τράπεζα

27.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να συνεργάζεται και  να  ανταλλάσσει  πληροφορίες  με  αρμόδιες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών ή κεφαλαιαγορών, είτε στην Δημοκρατία, είτε αλλού, και με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τραπεζών, ασφαλιστικών  εταιρειών  ή  κεφαλαιαγορών  των κρατών-μελών, για να τις βοηθήσει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους ή για να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων.

(3) Όταν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους-μέλους επιθυμούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να επαληθεύσουν πληροφορίες που απαιτούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους αναφορικά με τράπεζα ή εταιρεία, η οποία διεξάγει εργασίες που κατά κύριο λόγο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 13 ή τη μητρική εταιρεία των εταιρειών αυτών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, πρέπει να ζητήσουν από την Κεντρική Τράπεζα τη διενέργεια  αυτής της επαλήθευσης. Η Κεντρική Τράπεζα αφού λάβει τέτοια αίτηση, οφείλει να δράσει -

(α) Διενεργώντας η ίδια την επαλήθευση αυτή·

(β) επιτρέποντας στις αρχές που υπέβαλαν αίτηση να διενεργήσουν οι ίδιες την επαλήθευση· ή

(γ) επιτρέποντας τη διενέργειά της από εγκεκριμένο ελεγκτή ή εμπειρογνώμονα.

(4) Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται μόνον όταν η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας από την αρμόδια εποπτική αρχή που τις λαμβάνει όπως εφαρμόζονται για την Κεντρική Τράπεζα.

(5) Σε περιπτώσεις όπου συγκεκριμένη πληροφορία που λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, αυτή δύναται να κοινοποιηθεί μόνο μετά από ρητή έγκριση των αρμοδίων αρχών που τη διαβίβασαν και, όπου αυτό ισχύει, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους δόθηκε η έγκριση αυτή από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.