Συνεργασία με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές

27.- (1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 26, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες -

(α) με αρμόδιες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ε.Π.Ε.Υ., χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή κεφαλαιαγορών, είτε στη Δημοκρατία είτε σε τρίτη χώρα, και,

(β) με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ε.Π.Ε.Υ., χρηματοδοτικών˙ ιδρυμάτων ή κεφαλαιαγορών των κρατών-μελών, για να τις βοηθήσει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους ή για να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.

(2) Όταν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους-μέλους επιθυμούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να επαληθεύσουν πληροφορίες που απαιτούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, μεικτή εταιρεία συμμετοχών, επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα και η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών, εταιρεία η οποία διεξάγει εργασίες που κατά κύριο λόγο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος ή σχετίζονται στενά με αυτές σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (i1) του εδαφίου (3) του άρθρου 13, θυγατρική που αναφέρεται στο άρθρο 39Α ή θυγατρική ενός πιστωτικού ιδρύματος ή μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών που δεν υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία, ή τη μητρική εταιρεία των εταιρειών αυτών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, πρέπει να ζητήσουν από την Κεντρική Τράπεζα τη διενέργεια αυτής της επαλήθευσης. Η Κεντρική Τράπεζα αφού λάβει τέτοια αίτηση, οφείλει να δράσει -(3) Όταν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους-μέλους επιθυμούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να επαληθεύσουν πληροφορίες που απαιτούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους αναφορικά με πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία, η οποία διεξάγει εργασίες που κατά κύριο λόγο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος ή σχετίζονται στενά με αυτές, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 13 ή τη μητρική εταιρεία των εταιρειών αυτών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, πρέπει να ζητήσουν από την Κεντρική Τράπεζα τη διενέργεια  αυτής της επαλήθευσης. Η Κεντρική Τράπεζα αφού λάβει τέτοια αίτηση, οφείλει να δράσει -

(α) διενεργώντας η ίδια την επαλήθευση αυτή·

(β) επιτρέποντας στις αρχές που υπέβαλαν την αίτηση να διενεργήσουν οι ίδιες την επαλήθευση· ή

(γ) επιτρέποντας τη διενέργειά της από εγκεκριμένο ελεγκτή ή εμπειρογνώμονα:

Νοείται ότι η αρμόδια εποπτική αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα δύναται, εφόσον επιθυμεί, να συμμετάσχει στην επαλήθευση, όταν δεν την πραγματοποιεί η ίδια.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση υποκαταστήματος ΑΠΙ, τα κεντρικά γραφεία του οποίου είναι σε τρίτη χώρα, η αρμόδια εποπτική αρχή της τρίτης χώρας που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του εν λόγω ΑΠΙ δύναται να διενεργεί ελέγχους επί του εν λόγω υποκαταστήματος, εφόσον προηγηθεί συνεννόηση και δοθεί η συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας.

(4) Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα και η ΕΑΤ μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και με τις αρχές ή οργανισμούς τρίτων χωρών όπως οι αρχές ή οργανισμοί ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, στο εδάφιο (1) του άρθρου 27Α και στο εδάφιο (1) του άρθρου 27Β του παρόντος Νόμου, μόνο αν οι κοινοποιούμενες πληροφορίες υπόκεινται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, σε εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α . Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με σκοπό την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργανισμών.

(5) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος, αυτές δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των αρχών που τις διαβίβασαν και, εφόσον ενδείκνυται, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(6) Επιπροσθέτως των ευθυνών που της ανατίθενται δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση επί μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστωτικών ιδρυμάτων ελεγχόμενων από μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί και τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) το συντονισμό της συγκέντρωσης και της διαβίβασης συναφών ή ουσιωδών πληροφοριών, τόσο σε περίοδο ομαλής λειτουργίας όσο και σε περίπτωση κρίσης, και

(β) τον προγραμματισμό και συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες δρώσας οικονομικής κατάστασης, σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 19Α, 26(6) έως (10) 30(1)(β)(vi) έως (x), 25(3), τις δημοσιοποιήσεις πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα όπως καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010 και στα τεχνικά κριτήρια για την οργάνωση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010, σε συνεργασία με τις ενεχόμενες αρμόδιες αρχές, και

(γ) τον προγραμματισμό και συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις ενεχόμενες αρμόδιες αρχές και, εφόσον απαιτείται, με τις κεντρικές τράπεζες, κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών εξελίξεων σε τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα ή σε χρηματοοικονομικές αγορές χρησιμοποιώντας, εφόσον είναι δυνατόν, καθορισμένους διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της διαχείρισης κρίσεων. Ο προγραμματισμός και συντονισμός αυτών των εποπτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 39(13)(α)(ii), τη διεξαγωγή κοινών αξιολογήσεων, την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την ενημέρωση του κοινού.

(6δις) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά της κατά το εδάφιο (6) ή εάν οι άλλες αρμόδιες αρχές δε συνεργάζονται με την Κεντρική Τράπεζα στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά το Άρθρο 129, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, η Κεντρική Τράπεζα και οποιαδήποτε από τις άλλες αρμόδιες αρχές δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ.

(6Α) (α)  Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως η αρμόδια για ενοποιημένη εποπτεία αρχή και/ή όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή που ευθύνεται για την εποπτεία θυγατρικών ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ληφθεί μαζί με τις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη-μέλη κοινή απόφαση όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 19Α και του άρθρου 26(6) έως (10) για να καθοριστεί η επάρκεια του ενοποιημένου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων που βρίσκονται στην κατοχή του ομίλου όσον αφορά την οικονομική κατάστασή του και το προφίλ κινδύνου και το απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή της τρίτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 σε κάθε οντότητα του τραπεζικού ομίλου και σε ενοποιημένη βάση.

(β) Η κοινή απόφαση λαμβάνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή έκθεσης εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση που αυτή ενεργεί ως η αρμόδια για ενοποιημένη εποπτεία αρχή προς τις άλλες αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση κινδύνου του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 19A και το άρθρο 26(6) έως (10). Η κοινή απόφαση λαμβάνει επίσης δεόντως υπόψη τις αξιολογήσεις κινδύνου που πραγματοποιούν οι σχετικές αρμόδιες αρχές για τις θυγατρικές βάσει του άρθρου 19Α και του άρθρου 26(6) έως (10).

(γ) Η κοινή απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στο μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που είναι αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή. Σε περίπτωση διαφωνίας, η Κεντρική Τράπεζα, εάν είναι η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή, συμβουλεύεται την ΕΑΤ, κατόπιν αίτησης οποιασδήποτε άλλης από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές. Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που είναι η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή, δύναται να συμβουλεύεται την ΕΑΤ με δική της πρωτοβουλία.

(δ)  Σε περίπτωση που δε ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων (4) μηνών, οποιαδήποτε απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 19Α, των εδαφίων (6) έως (10) του άρθρου 26 ή/και της τρίτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30  λαμβάνεται σε ενοποιημένη βάση από την Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, έπειτα από τη δέουσα συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν πραγματοποιήσει, για τις θυγατρικές, οι σχετικές αρμόδιες αρχές· εάν, κατά το τέλος της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του το Άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ, οπότε σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού και το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.

(ε) (i) Οποιαδήποτε απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 19Α, των εδαφίων (6) έως (10) του άρθρου 26 ή/και της τρίτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30  λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ατομική βάση ή σε υποενοποιημένη βάση, έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία.

(ii) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, εκφράζει τις απόψεις και επιφυλάξεις της στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία σε ατομική ή σε υποενοποιημένη βάση θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου εκείνες οι αρχές να λάβουν απόφαση για την εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζουν τα αντίστοιχα κράτη-μέλη για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 123, το Άρθρο  124 και το Άρθρο 136, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

(iii) Αν, κατά το τέλος της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους και αναμένουν την όποια απόφαση λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, και λαμβάνουν την απόφασή τους σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ, οπότε σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού και το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.

(στ) Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονται σε έγγραφο που περιέχει τις πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις και λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου, τις θέσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει οι άλλες αρμόδιες αρχές εντός του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων μηνών. Το έγγραφο διαβιβάζεται από την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που ενεργεί ως αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή, προς όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές και προς το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(ζ) Όταν ζητείται η συμβουλή της ΕΑΤ, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τη συμβουλή αυτή και επεξηγεί κάθε σημαντική παρέκκλιση από αυτή.

(η) Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι αποφάσεις που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση αναγνωρίζονται ως καθοριστικές και εφαρμόζονται από αυτήν.  Η Κεντρική Τράπεζα επίσης αναγνωρίζει ως καθοριστικές και εφαρμόζει τις αποφάσεις άλλων αρμόδιων αρχών, κατά το Άρθρο 129, παράγραφος 3, όγδοο εδάφιο, της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

(θ) Η κοινή απόφαση κατά την παράγραφο (α) και οι αποφάσεις κατά τις παραγράφους (δ) και (ε) προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα σε ετήσια βάση ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογημένη αίτηση προς την αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή προκειμένου να προσαρμόσει στα πρόσφατα δεδομένα την απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 30(1)(β)(vi) έως (x). Στην τελευταία περίπτωση, η προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μπορεί να αντιμετωπίζεται σε διμερή βάση μεταξύ της αρμόδιας για την ενοποιημένη εποπτεία αρχής  και της αιτούσας αρμόδιας αρχής.

(ι)  Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (β), (δ) και (στ), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, οι εν λόγω παράγραφοι εφαρμόζονται ως εάν να αναφέρουν προθεσμία έξι μηνών αντί τεσσάρων μηνών.

(7) (α)(i) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, κατόπιν αίτησης, να επιτρέπει σε ΑΠΙ να υπολογίζουν το ύψος των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τους με τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων («μέθοδος IRB») ή/και να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις για ζημιά σε περίπτωση αθέτησης και συντελεστές μετατροπής ή/και να χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης βάσει των δικών τους συστημάτων μέτρησης λειτουργικού κινδύνου και σχετικών μοντέλων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια ή/και να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος (ΜΕΥ), όπως εξειδικεύονται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.

(ii) Τα ΑΠΙ μπορούν να προσδιορίζουν την αξία ανοίγματος για τις συμβάσεις επί παραγώγων, τις συναλλαγές επαναγοράς, τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, τις πράξεις δανεισμού περιθωρίου, και τις συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού (long settlement transactions), όπως εξειδικεύονται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.

(iii) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις θυγατρικές του, ή από μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις θυγατρικές της, ή από κοινού από τις θυγατρικές επιχειρήσεις μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται και συνεννοείται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποφασισθεί αν πρέπει να χορηγηθεί ή όχι η αιτούμενη άδεια και να προσδιοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει ενδεχομένως να πληρούνται για τη χορήγησή της.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση ως προς την αίτηση εντός χρονικού πλαισίου που δεν ξεπερνά τους έξι μήνες. Η κοινή αυτή απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στον αιτητή από την Κεντρική Τράπεζα.

(γ) Η προθεσμία της παραγράφου (β) αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης από την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει αμέσως την πλήρη αίτηση στις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

(δ) Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρμόδιες αρχές εντός έξι μηνών, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει μόνη της απόφαση σχετικά με την αίτηση. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση και λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει οι άλλες αρμόδιες αρχές εντός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών. Η απόφαση διαβιβάζεται στον αιτητή και στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, από την Κεντρική Τράπεζα.

(δ1) Αν, κατά το τέλος της εξάμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (β), οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που ενεργεί ως η αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού σχετικά με την απόφασή της, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ· η προθεσμία έξι (6) μηνών θεωρείται η φάση συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού· το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.

(ε) Οι αποφάσεις που μνημονεύονται στις παραγράφους (β) και (δ) αναγνωρίζονται ως εκτελεστές και εφαρμόζονται στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη.

(8) (α) Σε περίπτωση που προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της κατάστασης  που προβλέπεται στο Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή/και κατάσταση με αρνητικές εξελίξεις σε  αγορές, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη όπου οντότητες του ομίλου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν ιδρυθεί σημαντικά υποκαταστήματα κατά το άρθρο 27Ε, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και τα άρθρα 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β και 28Γ, ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ  και τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27Γ και στο άρθρο 28Γ και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών τους· η Κεντρική Τράπεζα εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωση, στην περίπτωση που ασκεί εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 27 και του εδαφίου (7) του άρθρου 39.

(β) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα αντιληφθεί κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο (α), ειδοποιεί το συντομότερο πρακτικά δυνατό τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος, μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος, και την ΕΑΤ, ενώ στο μέτρο του δυνατού, χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες καθορισμένοι δίαυλοι επικοινωνίας.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που είναι επιφορτισμένη με την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, όταν χρειάζεται πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε άλλη αρμόδια αρχή, επικοινωνεί με αυτήν, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή υποβολή πληροφοριών στις διάφορες αρχές που ενέχονται στην εποπτεία.

(10) Για την εποπτεία της δραστηριότητος των πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν, ιδίως μέσω υποκαταστήματος, σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, εκτός του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών-μελών, περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας, συνεργάζονται στενά. Ανακοινώνουν ή μία στην άλλη όλες τις πληροφορίες, που σχετίζονται με τη διεύθυνση, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία αυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δύνανται να διευκολύνουν την εποπτεία τους και την εξέταση των όρων εγκρίσεώς τους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τον περιορισμό των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.

Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παραπέμπει στην ΕΑΤ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικά ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(11) Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος ασκεί τη δραστηριότητά της και στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής δύναται, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβαίνει, η ίδια ή μέσω εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (10).

(12) Η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής, δύναται επίσης να προσφεύγει, για τον έλεγχο του υποκαταστήματός στη Δημοκρατία, σε μια από τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 27.

(13) Τα εδάφια (11) και (12) δεν θίγουν το δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας, ως αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβαίνει στον επιτόπιο έλεγχο των εγκατεστημένων στο έδαφος της Δημοκρατίας υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(14) Όταν ένα ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ασκεί τη δραστηριότητά του και σε άλλο κράτος-μέλος μέσω υποκαταστήματος, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, ότι επιθυμεί να προβεί, η ίδια ή μέσω εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (10).

(15) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους- μέλους καταγωγής, μπορεί επίσης να ζητά να προσφεύγει, για τον έλεγχο του υποκαταστήματος στο κράτος-μέλος υποδοχής, σε μια από τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 27(2).

(16) Τα εδάφια (14) και (15) δεν θίγουν το δικαίωμα της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβαίνει στον επιτόπιο έλεγχο των εγκατεστημένων στο έδαφός της υποκαταστημάτων ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες της απονέμονται βάσει νομοθεσίας του κράτους-μέλους υποδοχής  ανάλογης με τον παρόντα Νόμο.