ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σύσταση και στόχοι του Ταμείου

4.-(1) Το Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 74 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, του οποίου νόμιμος δικαιούχος είναι η Δημοκρατία, δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Οι στόχοι του Ταμείου περιλαμβάνουν -

(α) Τη δημιουργία μιας εναλλακτικής σταθερής ροής εισοδημάτων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που επιτρέπει την επίτευξη περιθωρίου ασφαλείας για τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία έναντι μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών των υδρογονανθράκων, με τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων κατά περιόδους υψηλών αποδόσεων·

(β) τη μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια την ενίσχυση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας, όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου· και

(γ) την επένδυση των πλεονασμάτων σε διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με επαρκή διασπορά για την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών ή άλλων μακροπρόθεσμων στόχων.

(3) Το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση και/ή εγγύηση για δανεισμό από τη Γενική Κυβέρνηση.

(4) Το Ταμείο δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

Εισροές στο Ταμείο

5.-(1) Οι εισροές στο Ταμείο από τα έσοδα της Δημοκρατίας από υδρογονάνθρακες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Όλα τα έσοδα της Δημοκρατίας από υδρογονάνθρακες μετά την αφαίρεση των εξόδων για δραστηριότητες υδρογονανθράκων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, από την ημέρα της αρχικής είσπραξής τους και ακολούθως αφού αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα για τη διαχείριση του Ταμείου, το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στο Ταμείο.

(3) Η δημιουργία και ο τερματισμός τραπεζικών λογαριασμών για το Ταμείο και η πραγματοποίηση πληρωμών προς και από αυτούς γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

Κανόνες εκροών

6.-(1) Εκροές από το Ταμείο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Οι εκροές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει-

(α) Να επιτυγχάνουν συνετή και βιώσιμη ισορροπία μεταξύ της μείωσης του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και της συσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς σταθεροποίησης, σύμφωνα με την εκάστοτε κυβερνητική δημοσιονομική στρατηγική, όπως αυτή ορίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής∙ και

(β) να συμμορφώνονται με τον Κανόνα του Δημόσιου Χρέους όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου:

Νοείται ότι, εκροές από το Ταμείο δύναται να διενεργούνται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 4.