Σύσταση και στόχοι του Ταμείου

4.-(1) Το Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 74 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, του οποίου νόμιμος δικαιούχος είναι η Δημοκρατία, δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Οι στόχοι του Ταμείου περιλαμβάνουν -

(α) Τη δημιουργία μιας εναλλακτικής σταθερής ροής εισοδημάτων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που επιτρέπει την επίτευξη περιθωρίου ασφαλείας για τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία έναντι μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών των υδρογονανθράκων, με τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων κατά περιόδους υψηλών αποδόσεων·

(β) τη μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια την ενίσχυση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας, όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου· και

(γ) την επένδυση των πλεονασμάτων σε διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με επαρκή διασπορά για την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών ή άλλων μακροπρόθεσμων στόχων.

(3) Το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση και/ή εγγύηση για δανεισμό από τη Γενική Κυβέρνηση.

(4) Το Ταμείο δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.