Σκοπός

3.Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των θεμάτων που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του Ταμείου Επενδύσεων και αφορούν τον καθορισμό της σύστασης, συγκρότησης, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργάνων διαχείρισης του Ταμείου, τον καθορισμό των κανόνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου καθώς και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων που σχετίζονται με το Ταμείο.