Εισροές στο Ταμείο

5.-(1) Οι εισροές στο Ταμείο από τα έσοδα της Δημοκρατίας από υδρογονάνθρακες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Όλα τα έσοδα της Δημοκρατίας από υδρογονάνθρακες μετά την αφαίρεση των εξόδων για δραστηριότητες υδρογονανθράκων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, από την ημέρα της αρχικής είσπραξής τους και ακολούθως αφού αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα για τη διαχείριση του Ταμείου, το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στο Ταμείο.

(3) Η δημιουργία και ο τερματισμός τραπεζικών λογαριασμών για το Ταμείο και η πραγματοποίηση πληρωμών προς και από αυτούς γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.