Κανόνες εκροών

6.-(1) Εκροές από το Ταμείο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Οι εκροές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει-

(α) Να επιτυγχάνουν συνετή και βιώσιμη ισορροπία μεταξύ της μείωσης του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και της συσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς σταθεροποίησης, σύμφωνα με την εκάστοτε κυβερνητική δημοσιονομική στρατηγική, όπως αυτή ορίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής∙ και

(β) να συμμορφώνονται με τον Κανόνα του Δημόσιου Χρέους όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου:

Νοείται ότι, εκροές από το Ταμείο δύναται να διενεργούνται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 4.