Αρμοδιότητες και εξουσίες του Υπουργού

7. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(α) Εκδίδει οδηγίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό του Προέδρου και μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13·

(γ) ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 15·

(δ) εγκρίνει, καταρχήν, τον προϋπολογισμό του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 και τον υποβάλλει για τελική έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση·

(ε) αξιολογεί τις επενδύσεις, τη διαχείριση και την επίδοση του Ταμείου, καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση του Οργανισμού, μέσω της ετήσιας έκθεσης του Ταμείου, η οποία υποβάλλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 37, και άλλων εκθέσεων και στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38·

(στ) υποβάλλει την ετήσια έκθεση του Ταμείου, συνοδευόμενη από τις απόψεις του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 37·

(ζ) ζητά τη διεξαγωγή εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας του Οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 38·

(η) δημοσιεύει, κατά την κρίση του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40, εκθέσεις και στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.