Οδηγίες Υπουργού

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τον Οργανισμό, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί γραπτώς με τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζει τις απαιτήσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επίδοση του Ταμείου, περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων αναφορικά με το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου και των αποδόσεων:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29, ο Υπουργός προηγουμένως προβαίνει σε διαβούλευση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο γραπτώς.

(2) Οι οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό πρέπει να συνάδουν με τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29.

(3) Οι οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοση των οδηγιών, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Οργανισμός ενημερώνει τον Υπουργό για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εφαρμογή τους.

(5) Η ετήσια έκθεση του Ταμείου, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 37, περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες οδηγίες που έχουν εκδοθεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών από τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που αφορά η ετήσια έκθεση.