Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Επενδύσεων

9.-(1) Ιδρύεται Οργανισμός, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Επενδύσεων» με έδρα τη Δημοκρατία και αρμοδιότητα την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, από/ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός έχει διαρκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει την εξουσία να αποκτά, να κατέχει, να διαχειρίζεται και να διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται και να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του.

(3) Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή πληρωμών δημόσιων ή δημοτικών φόρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και τελών χαρτοσήμανσης που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου.