Ανεξαρτησία Οργανισμού

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 ή και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου και κάθε άλλης οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός, το Συμβούλιο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το προσωπικό του Οργανισμού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν ανεξαρτησίας και δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο εκτός του Οργανισμού, ούτε υπόκεινται σε εξωτερική επιρροή οποιασδήποτε φύσεως.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) -

(α) Δεν επιτρέπεται σε κανένα πρόσωπο ή όργανο να επέμβει στις δραστηριότητες του Οργανισμού ή να επιχειρεί να επηρεάσει το Συμβούλιο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή ή το προσωπικό του Οργανισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(β) δεν επιτρέπεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή και το ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, περιλαμβανομένης της περιόδου για την οποία παραχωρείται αδεία άνευ απολαβών με δικαίωμα επιστροφής και/ή επάγγελμα ή επιχείρηση καθόσον χρονικό διάστημα διατηρούν σύμβαση εργασίας με τον Οργανισμό∙

(γ) δεν επιτρέπεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή και στο ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού, εντός των αμέσως επόμενων δύο (2) ετών από τον τερματισμό ή τη λήξη της σύμβασης εργασίας τους με τον Οργανισμό, να αποδέχονται τη σύναψη σύμβασης εργασίας με τη Δημοκρατία και/ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς επίσης και με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοοικονομικό, νομικό, λογιστικό ή συναφή συμβουλευτικό οργανισμό που είχε συναλλαγές με το Ταμείο κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία (3) έτη∙

(δ) ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού κοινοποιούν στον Υπουργό τις επαγγελματικές ασχολίες του συζύγου τους, του γονέα, αδελφού, αδελφής, άμεσου απογόνου, ή συζύγου του άμεσου απογόνου και γενικά αποκαλύπτουν την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης, η οποία δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.