Αρμοδιότητες Οργανισμού

11.-(1)Ο Οργανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε σχέση με το Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου·

(β) χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (α), παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που καθορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)·

(γ) προβαίνει σε πράξεις που συμβάλλουν ή είναι συναφείς με την εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω λειτουργίες.

(δ) εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται από οποιονδήποτε άλλο σε ισχύ Νόμο·

(ε) θεσπίζει και διατηρεί μονάδα διαρκούς διαχείρισης κινδύνων, οι εργασίες της οποίας δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο, και η οποία:

(i) υλοποιεί αποδοτικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων για τη διαρκή αναγνώριση, καταγραφή, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων, οι οποίοι είναι σχετικοί με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και στους οποίους είναι εκτεθειμένο ή μπορεί να εκτεθεί το Ταμείο∙

(ii) διασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά κινδύνων του Ταμείου που γνωστοποιούνται στον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ια) του εδαφίου (4) του άρθρου 37 συνάδουν με τα όρια κινδύνου που έχουν τεθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 31∙

(iii) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα όρια κινδύνου που ορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 και ειδοποιεί έγκαιρα το Συμβούλιο του Οργανισμού και τον Υπουργό σε περίπτωση που κρίνει ότι τα χαρακτηριστικά κινδύνων του Ταμείου είναι ασύμβατα με τα εν λόγω όρια ή σε περίπτωση που διαβλέπει ότι υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος να καταστούν τα χαρακτηριστικά κινδύνων ασύμβατα με τα εν λόγω όρια στο μέλλον∙

(iv) ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το Συμβούλιο του Οργανισμού σχετικά με τη συμβατότητα και τη συμμόρφωση των χαρακτηριστικών κινδύνων του Ταμείου, που γνωστοποιούνται στον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ια) του εδαφίου (4) του άρθρου 37, σε σχέση με τα όρια κινδύνου που έχουν τεθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 31, καθώς και για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, αναφέροντας εάν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση υφιστάμενων ή αναμενόμενων αδυναμιών∙

(v) ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα το ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού, περιγράφοντας το τρέχον επίπεδο κινδύνων για το Ταμείο, καθώς και τυχόν υφιστάμενες ή προβλέψιμες παραβιάσεις οποιωνδήποτε ορίων κινδύνων που ορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 31, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα λήψης έγκαιρων και κατάλληλων μέτρων.

(2) Ο Υπουργός δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), να προσδιορίσει με οδηγία τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της Γενικής Κυβέρνησης, για τα οποία ο Οργανισμός θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων.

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός προσδιορίσει περιουσιακά στοιχεία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), συνάπτει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), συμφωνία με τον Οργανισμό για τη διαχείριση των επενδύσεων, η οποία καθορίζει τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων που θα παρέχει ο Οργανισμός, την ευθύνη του έναντι της Δημοκρατίας και τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

(4) Η συμφωνία που προβλέπεται στο εδάφιο (3), υπογράφεται από τον Υπουργό εκ μέρους της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5)(α) Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων έχει εξουσία και πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1).

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, η μονάδα διαχείρισης κινδύνων θεωρείται λειτουργικά και ιεραρχικά διαχωρισμένη από τις επιχειρησιακές μονάδες, περιλαμβανομένης της μονάδας διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

(6) Ο Υπουργός δύναται με οδηγία του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Οργανισμός αναθέτει σε τρίτο τις εργασίες διαχείρισης κινδύνων, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού, τους όρους κάτω από τους οποίους η μονάδα διαχείρισης κινδύνων θεωρείται ως λειτουργικά και ιεραρχικά διαχωρισμένη από τις επιχειρησιακές μονάδες του Οργανισμού, καθώς και τις διασφαλίσεις έναντι σύγκρουσης συμφερόντων.