Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού

12.-(1)Διορίζεται Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και άλλα τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη επίβλεψης της διαχείρισης του Οργανισμού και των επενδύσεων του Ταμείου.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (2) το Συμβούλιο έχει, ειδικότερα, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Εγκρίνει τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 31·

(β) διορίζει τους εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων και τους θεματοφύλακες για το Ταμείο και για τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34·

(γ) εγκρίνει το γενικό πλαίσιο πολιτικής για τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου και των άλλων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός·

(δ) αναθεωρεί και εγκρίνει τα συστήματα του Οργανισμού και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας και τον κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10) του άρθρου 24·

(ε) εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού, περιλαμβανομένων ζητημάτων προσωπικού και του πλαισίου αμοιβής αυτού·

(στ) επιβλέπει την εφαρμογή της Δήλωσης Επενδυτικής Πολιτικής, των πολιτικών, του κώδικα δεοντολογίας, των εσωτερικών κανονισμών και των εσωτερικών ρυθμίσεων του Οργανισμού·

(ζ) διορίζει ή απομακρύνει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού, καθορίζει την αμοιβή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 20 και αξιολογεί την απόδοσή του·

(η) εγκρίνει την εταιρική στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο του Οργανισμού·

(θ) υποβάλλει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, στον Υπουργό για έγκριση·

(ι) εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Ταμείου, τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και του Οργανισμού και άλλες επίσημες εκθέσεις που εκδίδει ο Οργανισμός·

(ια) εγκρίνει την εσωτερική οργάνωση του Οργανισμού·

(ιβ) συμβουλεύει τον Υπουργό και την Επιτροπή Υπόδειξης για την απομάκρυνση των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 16.

(ιγ) εγκρίνει την απόκτηση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού·

(ιδ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προσδιορίζει τις ευθύνες και τις διαδικασίες του Συμβουλίου·

(ιε) ιδρύει υποεπιτροπές του Συμβουλίου, όταν το κρίνει σκόπιμο και καθορίζει τη σύνθεσή τους, τις ευθύνες και τις διαδικασίες τους·

(ιστ) ασκεί και εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και ευθύνες του ανατίθενται ή του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο σε ισχύ Νόμο.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του όπως προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) στον Εκτελεστικό Διευθυντή.