Διορισμός του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Οργανισμού, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, ο οποίος προτείνει υποψηφίους από άτομα που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Υπόδειξης, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού υπηρετούν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), η θητεία του Προέδρου και των άλλων τεσσάρων (4) μελών είναι τετραετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), στην περίπτωση των πρώτων διορισμών που πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση του Οργανισμού, η θητεία του πρώτου Προέδρου είναι για τέσσερα (4) έτη, για δύο εκ των μελών τρία (3) έτη και για τα άλλα δύο εκ των μελών δύο (2) έτη.

(5) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή άλλου μέλους κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας τους, το Υπουργικό Συμβούλιο, προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή άλλου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(6) Σε περίπτωση που λήγει η θητεία του Προέδρου ή κάποιου μέλους, η διαδικασία διορισμού αρχίζει έγκαιρα, ώστε να ολοκληρωθεί πριν την λήξη της θητείας του Προέδρου ή του μέλους.

(7) Σε περίπτωση κένωσης θέσης του Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή τερματισμού του διορισμού του Προέδρου ή του μέλους, η θέση πληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την κένωσή της.

(8) Μέχρις ότου πληρωθεί η κενωθείσα θέση, καμία κένωση θέσης δεν επηρεάζει τη νόμιμη λειτουργία του Συμβουλίου, νοουμένου ότι ο αριθμός των παρόντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού για σκοπούς απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.