ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού» σημαίνει το προσωπικό του Οργανισμού, το οποίο καθορίζεται ως τέτοιο από το Συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

«Γενική Κυβέρνηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου˙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία και περιλαμβάνει την εθνική επικράτεια, το έδαφος, τη χωρική θάλασσα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της χωρικής θάλασσας, περιλαμβανομένης της συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου και του περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμου, καθώς επίσης οποιαδήποτε εγκατάσταση, κατασκεύασμα και τεχνητή νήσο που βρίσκεται στις ζώνες αυτές κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου˙

«δραστηριότητες υδρογονανθράκων» σημαίνει την «αναζήτηση υδρογονανθράκων», την «έρευνα υδρογονανθράκων» και την «εκμετάλλευση υδρογονανθράκων», όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων» σημαίνει τους διαχειριστές που είναι νομικά πρόσωπα και έχουν λάβει άδεια από αρμόδια αρχή για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και υπόκεινται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή εποπτεία για το σκοπό αυτό∙

«έσοδα από υδρογονάνθρακες» σημαίνει τα έσοδα από υδρογονάνθρακες όπως ορίζονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου ˙

«ΕΣΟΛ 95» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών του 1995, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«θεματοφύλακες» σημαίνει πιστωτικά ιδρύματα ή/και νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από αρμόδια αρχή για να ασκούν καθήκοντα θεματοφύλακα και υπόκεινται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή εποπτεία για το σκοπό αυτό∙

«λειτουργικοί διαχειριστές» σημαίνει τους εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων του Ταμείου που ορίζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 43·

«οικονομικός φορέας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου˙

«Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Επενδύσεων που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 9˙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 12˙

«Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου˙

«Ταμείο Επενδύσεων» ή «Ταμείο» σημαίνει το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων, που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 74 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου˙

«υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων» σημαίνει τις εργασίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων και διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

«χρέος Γενικής Κυβέρνησης», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Σκοπός

3.Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των θεμάτων που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του Ταμείου Επενδύσεων και αφορούν τον καθορισμό της σύστασης, συγκρότησης, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργάνων διαχείρισης του Ταμείου, τον καθορισμό των κανόνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου καθώς και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων που σχετίζονται με το Ταμείο.