ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αρμοδιότητες και εξουσίες του Υπουργού

7. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(α) Εκδίδει οδηγίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό του Προέδρου και μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13·

(γ) ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 15·

(δ) εγκρίνει, καταρχήν, τον προϋπολογισμό του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 και τον υποβάλλει για τελική έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση·

(ε) αξιολογεί τις επενδύσεις, τη διαχείριση και την επίδοση του Ταμείου, καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση του Οργανισμού, μέσω της ετήσιας έκθεσης του Ταμείου, η οποία υποβάλλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 37, και άλλων εκθέσεων και στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38·

(στ) υποβάλλει την ετήσια έκθεση του Ταμείου, συνοδευόμενη από τις απόψεις του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 37·

(ζ) ζητά τη διεξαγωγή εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας του Οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 38·

(η) δημοσιεύει, κατά την κρίση του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40, εκθέσεις και στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.

Οδηγίες Υπουργού

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τον Οργανισμό, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί γραπτώς με τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζει τις απαιτήσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επίδοση του Ταμείου, περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων αναφορικά με το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου και των αποδόσεων:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29, ο Υπουργός προηγουμένως προβαίνει σε διαβούλευση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο γραπτώς.

(2) Οι οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό πρέπει να συνάδουν με τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29.

(3) Οι οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοση των οδηγιών, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Οργανισμός ενημερώνει τον Υπουργό για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εφαρμογή τους.

(5) Η ετήσια έκθεση του Ταμείου, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 37, περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες οδηγίες που έχουν εκδοθεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών από τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που αφορά η ετήσια έκθεση.