ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υποχρέωση για πλήρη εναρμόνιση

104.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εις βάρος των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, εκτός εάν η δυνατότητα παρέκκλισης προβλέπεται ρητά από τον παρόντα Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να αποφασίζουν να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Το Υπουργείο Οικονομικών εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει το Άρθρο 107, παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.

Έκδοση οδηγιών

105. Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση οδηγιών, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος στον παρόντα Νόμο ή/και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση κάθε οδηγίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι ισχύουσες στη Δημοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων ιδρυμάτων πληρωμών

106.-(1) Τα ιδρύματα πληρωμών τα οποία έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, πριν από τη 13η Ιανουαρίου 2018, επιτρέπεται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, χωρίς να απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5(3) έως (8) ή η συμμόρφωσή τους με τις λοιπές διατάξεις που αναγράφονται ή αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ, έως τη 13η Ιουλίου 2018.

(2) Τα ιδρύματα πληρωμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εκτιμήσει, έως τη 13η Ιουλίου 2018, κατά πόσο αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Μέρους ΙΙ και, σε αντίθετη περίπτωση, να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, ή να αποφασίσει κατά πόσο πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

(3) Τα ιδρύματα πληρωμών τα οποία, κατόπιν ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και καταχωρίζονται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14, ενώ σε περίπτωση που τα εν λόγω ιδρύματα πληρωμών δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ μέχρι τη 13η Ιουλίου 2018, απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 37.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίζει ότι τα ιδρύματα πληρωμών που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3) λαμβάνουν αυτομάτως άδεια λειτουργίας και καταχωρίζονται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14, εφόσον διαθέτει ήδη αποδεικτικά στοιχεία ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5(3) έως (8) και 11, και ενημερώνει τα εν λόγω ιδρύματα πληρωμών πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

(5) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1), (2) και (3), τα ιδρύματα πληρωμών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στο σημείο 7 του Παραρτήματος του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου διατηρούν τη λειτουργία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πληρωμών που θεωρούνται ως υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι, εφόσον μέχρι τη 13η Ιανουαρίου 2020, η Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της αποδεικτικά στοιχεία ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7(γ) και στο άρθρο 9.

(6) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει στη Δημοκρατία, πριν από τη 12η Ιανουαρίου 2016, δραστηριότητες παρόχων υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν, σύμφωνα με τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο, τις ίδιες δραστηριότητες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 112.

(7) Μέχρις ότου οι επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού συμμορφωθούν προς τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο Άρθρο 98 της Οδηγίας 2015/2366, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού δεν εκμεταλλεύονται τη μη συμμόρφωσή τους, για να αποκλείσουν ή να παρεμποδίσουν τη χρήση υπηρεσιών έναρξης πληρωμών και παροχής πληροφοριών λογαριασμού για τους λογαριασμούς που εξυπηρετούν.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009

107. Η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, η οποία ελέγχει αποτελεσματικά την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της τήρησης αυτής.

Περιορισμός ευθύνης

108. Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός ή υπάλληλος της Κεντρικής Τράπεζας δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

Πόροι για εκτέλεση καθηκόντων

109.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο-

(α) Να καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει των Μερών ΙΙ έως IV και/ή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, και

(β) να εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό και την καταβολή τέτοιων εξόδων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

(2) Η Υπηρεσία δύναται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο-

(α) να καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. και

(β) να διατάσσει την καταβολή τέτοιων εξόδων από τους δικαιούχους.

(3)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) εξόδων, η Κεντρική Τράπεζα  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(β) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) εξόδων, η Υπηρεσία  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Γνωστοποίηση και ενημέρωση

110. Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα εκδώσει οδηγία δυνάμει του άρθρου 5(2), γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών τον αριθμό των οικείων φυσικών και νομικών προσώπων και το ενημερώνει, σε ετήσια βάση, σχετικά με τη συνολική αξία των πράξεων πληρωμής που έχουν εκτελεσθεί έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 32, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της γνωστοποιεί τα προαναφερόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

Κατάργηση Νόμων

111. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμοι του 2009 και 2010 καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

112. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στα άρθρα 65, 66, 67 και 97, τα οποία τίθενται σε ισχύ εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο Άρθρο 98 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.