Πόροι για εκτέλεση καθηκόντων

109.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο-

(α) Να καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει των Μερών ΙΙ έως IV και/ή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, και

(β) να εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό και την καταβολή τέτοιων εξόδων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

(2) Η Υπηρεσία δύναται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο-

(α) να καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. και

(β) να διατάσσει την καταβολή τέτοιων εξόδων από τους δικαιούχους.

(3)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) εξόδων, η Κεντρική Τράπεζα  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(β) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) εξόδων, η Υπηρεσία  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.