Γνωστοποίηση και ενημέρωση

110. Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα εκδώσει οδηγία δυνάμει του άρθρου 5(2), γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών τον αριθμό των οικείων φυσικών και νομικών προσώπων και το ενημερώνει, σε ετήσια βάση, σχετικά με τη συνολική αξία των πράξεων πληρωμής που έχουν εκτελεσθεί έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 32, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της γνωστοποιεί τα προαναφερόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.