Κατάργηση Νόμων

111. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμοι του 2009 και 2010 καταργούνται.