Υποχρέωση για πλήρη εναρμόνιση

104.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εις βάρος των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, εκτός εάν η δυνατότητα παρέκκλισης προβλέπεται ρητά από τον παρόντα Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να αποφασίζουν να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Το Υπουργείο Οικονομικών εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει το Άρθρο 107, παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.