Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους

103.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά, ώστε το φυλλάδιο το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρου 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 να είναι διαθέσιμο κατά τρόπο που το καθιστά εύκολα προσβάσιμο στον ιστότοπό της.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν, ώστε το φυλλάδιο το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρου 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, να είναι διαθέσιμο κατά τρόπο που το καθιστά εύκολα προσβάσιμο στους ιστοτόπους τους, εφόσον υπάρχουν, και σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματά τους, στους αντιπροσώπους τους και στις οντότητες στις οποίες αναθέτουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων τους.

(3) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιβάλλουν χρέωση στους πελάτες τους για τη διάθεση πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με άλλα κατάλληλα μέσα, ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες σε προσιτή μορφή.