Έκδοση οδηγιών

105. Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση οδηγιών, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος στον παρόντα Νόμο ή/και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση κάθε οδηγίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι ισχύουσες στη Δημοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.