Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009

107. Η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, η οποία ελέγχει αποτελεσματικά την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της τήρησης αυτής.