ΜΕΡΟΣ III ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη

8.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα το διοργανωτή σε σταθερό μέσο και πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση:

Νοείται ότι, ειδοποίηση που δίνεται το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου θεωρείται σε κάθε περίπτωση εύλογη.

(2) Ο ταξιδιώτης που εκχωρεί τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και για ολόκληρη την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση ο δε διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης· οι εν λόγω δαπάνες είναι εύλογες και δεν υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που βαρύνει το διοργανωτή λόγω της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Ο διοργανωτής προσκομίζει στον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποδεικτικά στοιχεία για τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Αλλαγή των τιμών

9.-(1) Οποιοσδήποτε όρος σε σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που επιτρέπει την αύξηση των τιμών όπως φαίνονται στη εν λόγω σύμβαση, θεωρείται άκυρος και ανενεργός, εκτός αν η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα και ορίζει ταυτόχρονα ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι αναθεωρήσεις των τιμών· αυξήσεις των τιμών είναι δυνατές αποκλειστικά και μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με τα εξής:

(α) Την τιμή της μεταφοράς επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας,

(β) το επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, ή

(γ) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το πακέτο.

(2) Εάν η αύξηση της τιμής που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%) της συνολικής τιμής του πακέτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 10.

(3) Ανεξάρτητα από το εύρος της τιμής, η αύξησή της είναι δυνατή μόνο εφόσον ο διοργανωτής κοινοποιήσει την αύξηση αυτή με σαφή και κατανοητό τρόπο στον ταξιδιώτη επί σταθερού μέσου μαζί με την αιτιολόγηση για αυτή την αύξηση και παρέχει τον υπολογισμό της, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

(4) Αν η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης της τιμής, θα πρέπει ταυτόχρονα να ορίζει ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αντίστοιχη προς οποιαδήποτε μείωση του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), η οποία προκύπτει μετά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και πριν την έναρξη του πακέτου.

(5) Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον ταξιδιώτη, και:

(α) Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποδείξεις για αυτές τις διοικητικές δαπάνες, και

(β) ο διοργανωτής κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις γι’ αυτές τις διοικητικές δαπάνες.

Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

10.-(1) Πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους οργανωμένου ταξιδιού εκτός της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, εκτός εάν:

(α) ο διοργανωτής έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα αυτό στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, και

(β) η μεταβολή είναι ασήμαντη, και

(γ) ο διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τη μεταβολή με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

(2) Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις ειδικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 6, ή προτείνει να αυξήσει την τιμή του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%) σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο ταξιδιώτης δύναται εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο διοργανωτής:

(α) Να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(β) να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας:

Νοείται ότι, εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο εφόσον αυτό προσφέρεται από το διοργανωτή, εάν είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας.

(3) Ο διοργανωτής ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και σε σταθερό μέσο, σχετικά με-

(α) Τις προτεινόμενες αλλαγές που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), τις επιπτώσεις τους στην τιμή του πακέτου,

(β) την εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει το διοργανωτή για την απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),

(γ) τις συνέπειες εάν ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και

(δ) κατά περίπτωση, το υπαλλακτικό προσφερόμενο πακέτο και την τιμή του.

(4) Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ή στο υπαλλακτικό πακέτο που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) έχουν ως αποτέλεσμα πακέτο χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη το εν λόγω πακέτο σε ανάλογα μειωμένη τιμή και ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής.

(5) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και αν ο ταξιδιώτης δεν δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο, ο διοργανωτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 13.

Καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

11.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποτεδήποτε πριν από την έναρξη του πακέτου, και σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να του ζητηθεί η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας στο διοργανωτή· η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας της σύμβασης, με βάση το χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου και την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας, το ποσό της χρέωσης καταγγελίας αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον την εξοικονόμηση κόστους και τα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής αιτιολογεί το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ’ αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

(3) Ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση, εάν:

(α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τάσσεται σ’ αυτή αλλά όχι αργότερα από:

(i) είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) ημέρες,

(ii) επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο (2) και έξι (6) ημερών,

(iii) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο (2) ημέρες, ή

(β) δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

(4) Ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβληθεί από τον ταξιδιώτη και που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ή, σ’ ότι αφορά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.