ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Ευθύνη για την εκτέλεση του πακέτου

12.-(1) O διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από το διοργανωτή ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

(2) Ο ταξιδιώτης ενημερώνει το διοργανωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστώνει κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Εάν οποιαδήποτε από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός εάν αυτό:

(α) Είναι αδύνατον, ή

(β) συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται:

Νοείται ότι, εάν ο διοργανωτής, δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (β), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13.

(4) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3), αν ο διοργανωτής δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει ο ίδιος την έλλειψη συμμόρφωσης και να απαιτήσει αποζημίωση από το διοργανωτή για τις αναγκαίες δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από τις ενέργειες αυτές:

Νοείται ότι, δεν είναι αναγκαίο να ορίσει ο ταξιδιώτης προθεσμία για την αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης, εάν ο διοργανωτής αρνηθεί να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, ή εάν απαιτείται άμεση αποκατάσταση αυτής.

(5)(α) Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής προσφέρει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, ει δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί.

(β) Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής ανάλογη με τη διαφορά κόστους των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.

(γ) Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.

(6)(α) Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν την αποκαταστήσει εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, κατά περίπτωση, να απαιτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση.

(β) Σε περίπτωση αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, ο ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(γ) Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, ο διοργανωτής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β), μεριμνά επίσης για τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη με ισοδύναμο μεταφορικό μέσο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ταξιδιώτη.

(7) Αν είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του ταξιδιώτη όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής φέρει το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος, ει δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας, για περίοδο όχι πέραν των τριών (3) διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη:

Νοείται ότι σε περίπτωση που στην ισχύουσα νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των επιβατών η οποία ισχύει για το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς για την επιστροφή του ταξιδιώτη, προβλέπονται μεγαλύτερες περίοδοι, εφαρμόζονται αυτές οι μεγαλύτερες περίοδοι.

(8) Ο περιορισμός του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (7) δεν εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως ορίζεται στις πρόνοιες του άρθρου 2 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, και για κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, τις εγκύους και τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εφόσον ο διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου:

Νοείται ότι, ο διοργανωτής δεν δύναται να επικαλεσθεί αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει την ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7), αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών δεν δύναται να βασιστεί σε αυτές τις περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μείωση της τιμής και αποζημίωση

13.-(1) Ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής για οποιαδήποτε περίοδο έλλειψης συμμόρφωσης, εκτός εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης καταλογίζεται στον ταξιδιώτη.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να λάβει κατάλληλη αποζημίωση από το διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης και η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης:

(α) Καταλογίζεται στον ταξιδιώτη ή

(β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή

(γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

(4)(α) Στο βαθμό που διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ένωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή περιορίζουν την έκταση της αποζημίωσης ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση από πάροχο που εκτελεί ταξιδιωτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε πακέτο, οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για το διοργανωτή.

(β) Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για σωματική βλάβη ή ζημιά που προκαλείται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και η αποζημίωση αυτή δεν ανέρχεται σε ποσό λιγότερο από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του πακέτου.

(5) Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης της τιμής βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών βάσει των προνοιών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011, καθώς και βάσει διεθνών συμβάσεων:

Νοείται ότι, οι ταξιδιώτες δικαιούνται να προβάλουν αξιώσεις βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και βάσει των εν λόγω κανονισμών και διεθνών συμβάσεων, και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι εν λόγω κανονισμοί και οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συμψηφίζονται προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρ το δέον αποζημίωση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η περίοδος παραγραφής για την υποβολή των αξιώσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη.

Δυνατότητα επικοινωνίας με το διοργανωτή μέσω του πωλητή

14. Ο ταξιδιώτης στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί, δύναται να απευθύνει μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση του πακέτου απευθείας στον πωλητή μέσω του οποίου το αγόρασε, και ο πωλητής διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες στο διοργανωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

Νοείται ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με προθεσμίες ή περιόδους παραγραφής, η παραλαβή μηνύματος, αιτήματος, ή καταγγελίας που αναφέρεται στο άρθρο αυτό από τον πωλητή, θεωρείται ως παραλαβή από το διοργανωτή.

Υποχρέωση παροχής βοήθειας

15.-(1) Ο διοργανωτής παρέχει κατάλληλη συνδρομή ή βοήθεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 12, ιδίως δε με τους εξής τρόπους:

(α) Με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, και

(β) με την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών.

(2) Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογη χρέωση για τη συνδρομή που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση του ταξιδιώτη ή λόγω αμέλειας του ταξιδιώτη:

Νοείται ότι, η χρέωση που αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το πραγματικό κόστος που επωμίστηκε ο διοργανωτής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς εξακρίβωσης του πραγματικού κόστους ο διοργανωτής διατηρεί απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.