ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης

4.-(1) O διοργανωτής και, όταν το πακέτο πωλείται μέσω πωλητή, ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη τις σχετικές, ανάλογα με την περίπτωση, τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του σχετικού εντύπου που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α ή Β ή Γ του Παραρτήματος Ι, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά και, εφόσον αφορούν το πακέτο, παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήτοι:

(i) Ο ταξιδιωτικός προορισμός ή οι προορισμοί, το δρομολόγιο και οι περιόδοι παραμονής, με ημερομηνίες, καθώς και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνουν, εφόσον περιλαμβάνεται παροχή καταλύματος,

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, οι τόποι, οι ημερομηνίες και οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής, η διάρκεια και οι ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ώρα, ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής ενημερώνουν τον ταξιδιώτη σχετικά με την κατά προσέγγιση ώρα αναχώρησης και επιστροφής,

(iii) ο τόπος, τα κύρια χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, η τουριστική κατηγορία του καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού,

(iv) τα παρεχόμενα γεύματα,

(v) οι επισκέψεις, η εκδρομή ή οι εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου,

(vi) το κατά προσέγγιση μέγεθος της ομάδας, όπου αυτό είναι δυνατό, και σε περίπτωση που δεν είναι εμφανές υπό τις περιστάσεις, το κατά πόσο οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία παρέχεται στον ταξιδιώτη στο πλαίσιο ομάδας,

(vii) η γλώσσα στην οποία θα εκτελεστούν οι εν λόγω υπηρεσίες, εάν η ωφέλεια των ταξιδιωτών από άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία, και

(viii) οι ακριβείς πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού ή των διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ταξιδιώτη, εάν το ταξίδι ή οι διακοπές είναι γενικώς κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

(β) την εμπορική επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του διοργανωτή και, ανάλογα με την περίπτωση, του πωλητή, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(γ) τη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις και άλλο κόστος ή, σε περίπτωση που το κόστος αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό να υπολογιστεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ένδειξη του είδους του τυχόν πρόσθετου κόστους το οποίο ο ταξιδιώτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει επιπλέον,

(δ) τους τρόπους πληρωμής, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού ή ποσοστού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή του υπολοίπου, ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη,

(ε) τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου, καθώς και την προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 11, πριν από την έναρξη του πακέτου για την πιθανή καταγγελία της σύμβασης, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει επιτευχθεί,

(στ) γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατά προσέγγιση περιόδων για την απόκτηση θεωρήσεων και των πληροφοριών σχετικά με τις υγειονομικές διατυπώσεις της χώρας προορισμού,

(ζ) ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι κατάλληλης χρέωσης καταγγελίας ή, κατά περίπτωση, της τυποποιημένης χρέωσης καταγγελίας που ζητείται από το διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11,

(η) πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει το κόστος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ταξιδιώτη ή το κόστος της βοήθειας, περιλαμβανομένου του επαναπατρισμού του, σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή θανάτου.

(2) Για τις συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού που συνάπτονται τηλεφωνικά, ο διοργανωτής, και, κατά περίπτωση, ο πωλητής παρέχει στον ταξιδιώτη τις τυποποιημένες πληροφορίες του Μέρους Β του Παραρτήματος I και την ενημέρωση που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1).

(3) Αναφορικά με τα πακέτα, όπως αυτά καθορίζονται στον ορισμό του όρου «πακέτο», ο διοργανωτής και ο έμπορος προς τους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα εξασφαλίζουν την παροχή, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1), στο μέτρο που αφορούν τις αντίστοιχες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν και ο διοργανωτής παρέχει ταυτόχρονα, τις τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του εντύπου που καθορίζεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι.

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και όταν αυτές παρέχονται γραπτώς είναι ευανάγνωστες.

Δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

5.-(1) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και δεν τροποποιούνται, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνήσουν διαφορετικά.

(2) Ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής κοινοποιούν κάθε αλλαγή των πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Όταν ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για πληροφόρηση σχετικά με πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο ταξιδιώτης δεν καταβάλλει τις εν λόγω χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος.

Περιεχόμενο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται πριν από την έναρξη του πακέτου

6.-(1) Οι διοργανωτές και κατά περίπτωση οι πωλητές συντάσσουν τις συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών σε απλή και κατανοητή γλώσσα και, εάν αυτές έχουν συνταχθεί εγγράφως, είναι ευανάγνωστες και κατά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά από αυτήν, ο διοργανωτής ή ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε σταθερό μέσο.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ζητήσει και ο διοργανωτής και ο πωλητής κατά περίπτωση παραδίδουν σε αυτόν αντίγραφο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε έντυπη μορφή, αν αυτή έχει συναφθεί με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών.

(3) Αναφορικά με τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου, παρέχεται αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο ταξιδιώτης, σε άλλο σταθερό μέσο.

(4) Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή η επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού περιγράφει το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε ο διοργανωτής,

(β) ενημέρωση για το ότι ο διοργανωτής-

(i) είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, και

(ii) έχει υποχρέωση να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15,

(γ) το όνομα της οντότητας που παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής της διεύθυνσης, και, όπου απαιτείται, το όνομα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της,

(δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ενός σημείου επαφής ή μιας άλλης υπηρεσίας που επιτρέπει στον ταξιδιώτη να επικοινωνήσει με το διοργανωτή γρήγορα και αποτελεσματικά, να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας του ταξιδιώτη ή να διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά την εκτέλεση του πακέτου,

(ε) ενημέρωση για το ότι ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12,

(στ) πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο παραμονής του ανηλίκου όταν ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες στη Δημοκρατία διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου και, κατά περίπτωση, σχετικά με το φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος καλύπτει τον έμπορο και με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013,

(η) πληροφορίες για το δικαίωμα του ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Αναφορικά με τα πακέτα όπως ορίζονται στον ορισμό του όρου “πακέτο”, ο έμπορος στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα ενημερώνει το διοργανωτή για τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού η οποία καταλήγει στη δημιουργία ενός πακέτου και παρέχει στο διοργανωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ως διοργανωτή· όταν ο διοργανωτής πληροφορηθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα πακέτο, διαβιβάζει στον ταξιδιώτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 σε σταθερό μέσο.

(6) Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

(7) Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δίδει στον ταξιδιώτη τις απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης.

Βάρος της απόδειξης

7. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έμπορος.