ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διοικητικές αρχές, τεκμηρίωση ισχυρισμών

31. Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28, ο Υπουργός, δύναται:

(α) Να ζητά από τον έμπορο να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία , αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

Δικαίωμα προσφυγής από οργανισμούς

32.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον, δύνανται:

(α) Να καταγγείλουν οποιοδήποτε έμπορο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία,

(β) να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Εννομο συμφέρον δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχουν:

(α) Ταξιδιώτες που επηρεάζονται άμεσα από παράβαση του παρόντος Νόμου,

(β) νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει νόμου είτε του καταστατικού τους, θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την καταπολέμηση παραβάσεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οι ανταγωνιστές του καταγγελλόμενου προσώπου κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διατάγματος.

Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

33. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κοινοποιεί πληροφορίες περιλαμβανομένων των αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των πληροφοριών που κρίνονται ως απόρρητες, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των ταξιδιωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, κλπ. νομικών προσώπων

34. Όταν οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί εξαιτίας της επιδειχθείσας αμέλειας συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

Έκδοση Κανονισμών

35. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ότι ρυθμίζονται με διαδικαστικούς κανόνες.

Ευθύνη

36. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διευθυντής και οι λειτουργοί της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οι αντιπρόσωποι και οποιοσδήποτε σύμβουλος αυτών, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας με αίτηση αποζημιώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον παρόντα Νόμο, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας.

Κατάργηση

37. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 έως 2008 καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

38. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018.