ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγνώριση νόμιμης δράσης σωματείου ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος

46.-(1) Σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση, με νομική προσωπικότητα σε κράτος που έχει συνομολογήσει και κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, που στη Δημοκρατία ισχύει από τις 21.3.2003 δυνάμει των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικού) Νόμου του 2003, δύναται να αιτηθεί αναγνώρισης του δικαιώματος νόμιμης δράσης στη Δημοκρατία, εφόσον προσκομίσει όλα τα έγγραφα που θεμελιώνουν το σύννομο της δράσης του, συνοδευόμενα από βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής αρχής του οικείου κράτους:

Νοείται ότι, σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει αναγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος που έχει κυρώσει και εφαρμόζει την προαναφερθείσα Σύμβαση, δύναται να εγγραφεί σε ειδική μερίδα στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, νόμιμη υπόσταση στη Δημοκρατία αναγνωρίζεται μόνο εάν η εγγραφή δεν συγκρούεται με την εθνική και δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας και των δημόσιων ηθών, καθώς και την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τρίτων και δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο διακρατικές σχέσεις ή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να ρυθμίζουν ειδικότερα τα της σύστασης, εγγραφής, διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Υποβολή προσφυγής

47.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή εναντίον οποιασδήποτε απόφασης του Εφόρου ή του Γενικού Εφόρου η οποία το αφορά ή το επηρεάζει άμεσα, στο Γενικό Έφορο ή στον Υπουργό, αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση, ή/και να προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή ασκείται εγγράφως, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, καταβάλλοντας τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100).

(3) Ο Γενικός Έφορος ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), το αργότερο εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(4) Ο Γενικός Έφορος ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση για αποδοχή ή απόρριψη της ιεραρχικής προσφυγής δεν μπορεί να ληφθεί κατά παράβαση των κριτηρίων, προϋποθέσεων ή όρων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο για την εγγραφή, λειτουργία ή διαγραφή σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(5) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση καθίσταται εκτελεστή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Εφόρου ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, και, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Γενικού Εφόρου ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση.

Συνέπειες εκπρόθεσμης επίδοσης ή υποβολής και παράλειψης αυτών

48. Οποτεδήποτε απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η επίδοση ή η υποβολή οποιασδήποτε αίτησης, γνωστοποίησης, κοινοποίησης, αναφοράς ή άλλης ενημέρωσης προς τον Έφορο, εντός ορισμένης προθεσμίας, εκπρόθεσμη επίδοση ή υποβολή ή παράλειψη τέτοιας επίδοσης ή υποβολής, εκτός από τις συνέπειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, συνιστά παράβαση νομικού καθήκοντος και ο Έφορος δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές απαιτήσεις διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100).

Τήρηση λογιστικών βιβλίων και έλεγχος λογαριασμών

49.-(1) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου, του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·

(β) λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·

(γ) λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

(2) Οι λογαριασμοί των σωματείων, ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών ή/και ενώσεων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα:

Νοείται ότι, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

(3) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα.

Εξουσία του Δικαστηρίου να διατάξει έλεγχο λογαριασμών

50.-(1) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο μπορεί να θεμελιώσει έννομο συμφέρον δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος για τον έλεγχο των λογαριασμών σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης, που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο έλεγχος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διενεργείται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία καθορίζονται ή/και είναι εξουσιοδοτημένα από το Δικαστήριο για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Γενικός Έφορος κρίνει ότι ο έλεγχος αυτός ήταν δικαιολογημένος, το σωματείο, το ίδρυμα ή η ομοσπονδία ή/και ένωση έχουν υποχρέωση να πληρώσουν τα ελεγκτικά δικαιώματα τα οποία ήθελε καθοριστεί και σε αντίθετη περίπτωση αυτά καταβάλλονται από τη Δημοκρατία ή από το πρόσωπο που αποτάθηκε στο Δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

Μη επηρεασμός διεπομένων από ειδικότερο νόμο

51. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται ή δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο σωματεία, ιδρύματα συνδέσμους, οργανώσεις, ενώσεις προσώπων ή ομοσπονδίες τα οποία ρυθμίζονται ειδικά από άλλο ειδικότερο νόμο, οι διατάξεις του οποίου θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ως προς αυτά.

Συμμόρφωση με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο

52. Τα διοικητικά όργανα σωματείων, ιδρυμάτων και ομοσπονδιών ή/και ενώσεων οφείλουν να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί.

Κανονισμοί

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή αυτού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να-

(α) Ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί·

(β) προνοούν για την εγγραφή σωματείων, ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών ή/και ενώσεων, για την τροποποίηση του καταστατικού τους, καθώς και για τη διάλυση ή εκκαθάρισή τους·

(γ) προνοούν για τον καθορισμό τελών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης∙

(δ) καθορίζουν τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στα σχετικά μητρώα, καθώς και τον τρόπο ανάρτησής τους στο διαδίκτυο∙

(ε) καθορίζουν ειδικότερα τη σύσταση ομοσπονδιών ή/και ενώσεων.

(στ) προβλέπουν ποινές, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το ένα (1) έτος φυλάκισης ή τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος άρθρου Κανονισμών.

(3) Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής και της διαδικασίας που θα τηρείται από το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις και διαφυλάξεις

54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 55 και 56, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 και ο περί Εγγραφής Λεσχών Νόμος, όπως έχουν τροποποιηθεί, καταργούνται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ως προς τις λέσχες που έχουν εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων αυτού μέχρι την εκπνοή της περιόδου για την οποία έχουν εγγραφεί, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Παρά την κατάργηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) Νόμων-

(α) Οι εκδοθέντες Κανονισμοί δυνάμει των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Νόμων οι οποίοι ίσχυαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στην έκταση που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με νέους Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) κάθε σωματείο και κάθε ίδρυμα, μαζί με τα καταστατικά τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, τα οποία έχουν εγγραφεί και καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Νόμων, θεωρείται ότι έχει εγγραφεί και καταχωρισθεί στα Μητρώα που προβλέπεται να τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους∙

(γ) κάθε μητρώο το οποίο τηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Νόμων, περιλαμβανομένου του μητρώου λεσχών μέχρι την εκπνοή των σχετικών με τις λέσχες μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου μητρώου που προβλέπεται να τηρείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(δ) κάθε έντυπο, μαζί με τις λεπτομέρειες για τη συμπλήρωσή του, που χρησιμοποιείτο για τους σκοπούς οποιουδήποτε από τους καταργηθέντες με τον παρόντα Νόμο Νόμους, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ωσάν να είχε καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου καθορισθούν νέα έντυπα.

(ε) οποιαδήποτε ωφελήματα αποκτήθηκαν για φορολογικούς σκοπούς από τα δυνάμει του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972, όπως έχει τροποποιηθεί, συσταθέντα σωματεία ή ιδρύματα ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν επηρεάζονται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 55 και των διατάξεων του άρθρου 56:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή νομικό έγγραφο και παραπέμπει σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Νόμων, ερμηνεύεται ως αναφορά σε αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

55.-(1) Αιτήσεις και διαδικασίες εγγραφής σωματείων, ιδρυμάτων ή λεσχών, οι οποίες είχαν αρχίσει με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Νόμους και δεν έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, διεκπεραιώνονται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Προθεσμίες για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή για την επίδοση ή την υποβολή οποιασδήποτε γνωστοποίησης ή αναφοράς, οι οποίες άρχισαν να τρέχουν σύμφωνα με τους καταργηθέντες με τον παρόντα Νόμο Νόμους, συνεχίζουν να τρέχουν και συμπληρώνονται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα συμπληρώνονται σε διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες υποβάλουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, παρέχεται προς τούτο προθεσμία μέχρι την 31ή Δεκεμβτίου 2019.

Σωματεία, ιδρύματα και λέσχες που εγκρίθηκαν με βάση τους καταργηθέντες Νόμους

56.-(1) Σωματεία, ιδρύματα και λέσχες που ιδρύθηκαν και ενεγράφησαν με βάση τους καταργηθέντες με τον παρόντα Νόμο Νόμους, θεωρείται ότι εγκρίθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι θα προβούν στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού τους στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) του άρθρου 55 προθεσμία:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 24 και 41, ο Έφορος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου 2020, γνωστοποιεί την πρόθεσή του για έναρξη διαδικασίας διάλυσης αναφορικά με καθορισμένα σε σχετική γνωστοποίηση σωματεία, ιδρύματα και λέσχες, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και η ημερομηνία της δημοσίευσης ή της ανάρτησης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία επίδοσης γνωστοποίησης έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης όργανο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η γνωστοποίηση της πρόθεσης διάλυσης περιλαμβάνει σε αναλυτικούς πίνακες τον αριθμό εγγραφής, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου, του ιδρύματος ή της λέσχης, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνεται δε μέριμνα, ώστε αυτή να διενεργείται ταυτόχρονα για όλα τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τα σωματεία, τα ιδρύματα ή οι λέσχες που περιλαμβάνονται στην ως άνω γνωστοποίηση δύνανται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης να υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στους πίνακες της γνωστοποίησης,  υποβάλλοντας όλα τα σχετικά προς υποστήριξη του αιτήματός τους στοιχεία στον Έφορο, μετά δε την παρέλευση της περιόδου των δύο (2) μηνών ο Έφορος δημοσιεύει  νέα γνωστοποίηση, στην οποία προ-σαρτώνται οι τελικοί πίνακες με τις επωνυμίες των υπό διάλυση σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών που δεν έχουν μεριμνήσει να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στη γνωστοποίηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), λέσχες που ενεγράφησαν με βάση τον καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο περί Λεσχών Νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί, δύναται να διατηρήσουν στην επωνυμία τους τη λέξη «Λέσχη» και μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) και μετά τη δημοσίευση της δεύτερης γνωστοποίησης η οποία καθορίζεται στις διατάξεις αυτού, ο Έφορος διαγράφει αυτοδικαίως από το Μητρώο τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις λέσχες που καθορίζονται στην εν λόγω γνωστοποίηση και μεριμνά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον  δικαστηρίου:

Νοείται ότι, τα διαγραφέντα από το Μητρώο σωματεία, ιδρύματα και λέσχες, τα οποία τελούν υπό καθεστώς διάλυσης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 25 και 42, επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεών τους απολλύουν το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτον ενδιαφερόμενο ή/και συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία διάλυσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της διάλυσης σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης, τηρούνται όλες οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τις λέσχες

57.  Οποιαδήποτε εγγραφή λέσχης διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου για περίοδο που εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2018 λογίζεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται συμμόρφωση της λέσχης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον αυτή προέβη στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.