Εξουσία του Δικαστηρίου να διατάξει έλεγχο λογαριασμών

50.-(1) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο μπορεί να θεμελιώσει έννομο συμφέρον δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος για τον έλεγχο των λογαριασμών σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης, που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο έλεγχος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διενεργείται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία καθορίζονται ή/και είναι εξουσιοδοτημένα από το Δικαστήριο για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Γενικός Έφορος κρίνει ότι ο έλεγχος αυτός ήταν δικαιολογημένος, το σωματείο, το ίδρυμα ή η ομοσπονδία ή/και ένωση έχουν υποχρέωση να πληρώσουν τα ελεγκτικά δικαιώματα τα οποία ήθελε καθοριστεί και σε αντίθετη περίπτωση αυτά καταβάλλονται από τη Δημοκρατία ή από το πρόσωπο που αποτάθηκε στο Δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.